Sie sind hier

Arsène Kihm

Contern

65 Joer

Pensionéierte Bankbeamten
Gemengeconseiller
Mutfert

Säit 35 Joer wunnen ech mat menger Famill an eiser Gemeng. Eis 3 Kanner sinn an eiser Gemeng op Welt komm an och an Primärschoul gaangen. Säit 23 Joer sinn ech am Gemengerot an setzen mech regelméisseg mat Häerz an Séil an zum Wuel vun mengen Matbiergerinnen an Matbierger. Als pensionéierten Bankbeamten as mir den Kontakt zu Matbierger enorm wichteg, dofir sinn ech och an der Trainerkommissioun vun der Foussballfederatioun an och President vun eisem lokalen Fëscherveräin
Fir eis Gemeng sinn ech President vun der Sportskommissioun an der Mobilitéitskommissioun. Mat der Sportskommissioun hu mir ënnert anerem Nuit du Sport an eiser Gemeng agefouert. Mir hun nei Kriterien ausgeschafft betreffend Verdeelung vun den Subsiden un eis Sportsveräiner. D’Mobilitéitskommissioun ass all Joer zoustänneg fir d’Organisatioun vun der Coupe scolaire. D’Kommissioun huet sech och beim Schäfferot an den Ministèren agesaat vir besser Busverbindungen an Bushorairen.
Ech vertrieden eis Gemeng och am Conseil d’administration vum CIPA an vum Syrdall Heem. An well mech weiderhin asetzen fir eng gutt Liewensqualitéit an eiser Gemeng an dat an allen Beräicher wéi z. Bsp. Jugend, 3. Alter, Veräiner, Sécherheet, Mobilitéit, bezuelbar Wunnengen, Integratioun asw.