Sie sind hier

Eric Eifes

Contern

49 Joer

Ekonomieprofesser
Gemengeconseiller
Konter

Ech sinn den Eric Eifes vu Conter, hu 45 Joer, si bestuet an hunn zwee Kanner. No der Primärschoul zu Conter an dem Lycée an der Stad sinn ech op Bréissel Management studéiere gaange mat enger Spezialisatioun an de Finanzen an an der Comptabilitéit. Momentan sinn ech Écosproff am Stater Kolléisch, wou ët mer ganz vill Spaass a Freed mécht meng spannend Matièren un déi jonk Generatioun ze vermëttelen.

A menger Fräizäit sinn ech an e puer Veräiner engagéiert, ënner anerem zanter laangem bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten, wou ech mech awer elo éischter am Hannergrond ëm déi administrativ a finanziell Volete këmmeren. Och op kulturellem Niveau sinn ech an eiser Gemeng aktiv, sief dat am Conter Uergelveräin oder bei der Organisatioun vum Adventsmaart.

Politesch gehéieren ech elo quasi zanter bal 18 Joer eisem Gemengerot un. An all deene Joren hunn ech mech ëmmer fiert d’Allgemengwuel agesat a mat gekuckt, wéi een d’Conter Gemeng mat hiren Infrastrukture fit fir d’Zukunft maache kann, dat ënner anerem als 1. President vun der Jugendkommissioun, mais awer och an de leschte 6 Joer als President vun der Kultur-, Fester- an Tourismuskommissioun, wou ech besonnesch déi nei Konzepter fir de ContArt an Nationalfeierdag wëll ervirhiewen. Awer virun allem d’Matschaffe bei de sëllechen neie Projeten, wéi de Schoul- a Sportkomplex um Ewent, d’Renovatioun vun de Kulturzenteren, d’Verbesserung vun den Infrastrukturen, asw. huet mer vill Freed gemaach. Och hunn ech d’Conter Gemeng a verschiddene Syndikater vertrueden.

An Zukunft wëll ech mech weiderhi fir eis Gemeng, d’Conter Gemeng, mat all hiren Uertschaften engagéieren an ech sinn och bereet méi Verantwortung z’iwwerhuelen. Dëst fir déi sëllechen Erausfuerderungen, déi op ons duer kommen ze meeschteren, sief dat besonnesch bei der Mobilitéit, bei der Urbanistik oder beim Wunnengsbau, awer och beim zesummen a matenee liewen, der Ecologie oder bei der Sécherheet.