Sie sind hier

Pia Diederich

Contern

62 Joer

Pensionéiert Éducatrice
Méideng

An dëser Gemeng sinn ech grouss ginn, an dëser Gemeng well ech al ginn, fir dass dëst méiglech a flott as dofir sinn ech säit 18 Joer an de Kommissioune fir Jugend an den 3. Alter täteg. Berufflech hunn ech als Educatrice an der Schwäiz an am Service Crèche vun der Stad Lëtzebuerg geschafft.
Bei der Jugendaarbecht setzen ech mech dofir a fir d’Zesummenaarbecht zwëschen de Gemengeservicer, wéi d’Jugendhaus an d’Maison Relais, an de Veräiner, déi wäertvoll Jugendaarbecht maachen, z’ënnerstëtzen. Eng flott Experienz ass och eise Beachvolleyball-Tournoi. Och dësen Event wëlle mir weider ausbaue mat deenen allen Acteuren zesummen.
Fir den 3 Alter engagéieren ech mech dass mir alles maache fir dass jiddereen do wunne bleiwe ka wou en dat well, a virun allem dass dat Doheem an a senger Gemeng ka sinn. Dozou gehéiert niewent deenen néidege Servicer och dass mir ëffentlech Platze schafe fir Senioren, an och dass mir en Zesumme vun Al a Jong ënnerstëtzen duerch gemeinsam Aktivitéiten an Infrastrukturen.
Fir Méideng brauche mir eng Verbesserung vun der Sécherheetssituatioun ob der Duelemer Strooss an dëst net nëmme fir Jong an Al. Konkret stellen ech mir vir, dass mir eis Foussweeër sécheren an ausbauen. A punkto Mobilité douce soll Méideng duerch Fouss- a Vëlosweeër un déi aner Dierfer aus eiser Gemeng ugebonne ginn, virun allem en vue vun dem neie Pôle d’échange zu Mutfert.

Pia DIEDERICH