Sie sind hier

Romaine Krischel-Kahlen

Contern

63 Joer

Pensionéiert Staatsbeamtin
Member vun der Kommissioun fir den 3. Alter
Mutfert

Aktiv säi Liewen an Hand huelen, doru gleewen ech an dofir engagéieren ech mech.

Geschafft hun ech am am Inneministère am „Service de contrôle de la comptabilité des communes“. Fir den ABContern hun ech mech als Caissière an elo als Caissière adjointe engagéiert. Verantwortungsvoll mat de Fonds Communen emzegoe war ëmmer ee wichtege Bestanddeel vu mengem Engagement an dofir well ech mech och an eiser Gemeng asetzen.

Dobäi geet et dorëms, dass déi Resourcen, déi mir hun, beschtméiglech fir all eis Bierger genotzt ginn an nohaltech domaten ëmgaange gëtt. Virun allem musse mir eis awer ob Muer virbereeden: eis Gemeng entwéckelt sech a mir mussen haut déi néideg Schrëtt aleeden a weiderféiere fir och an Zukunft an enger liewenswäerter Gemeng ze wunnen.

E besonnescht Uleies ass fir mech de Sport fir Jonk an Al. Dofir wäert ech och weiderhinn an der Sport- an an 3.-Alter-Kommissioun aktiv sinn.

Fir Mutfert wenschen ech mir, dass eisen Duerfzentrum nach weider ausgebaut gëtt: eng Plaz fir Jonk an Al, fir sportlech a kulturell Aktivitéiten. Eisen Nationalfeierdag ass hei ee schéint Beispill a vun der Moderniséierung vun eisem Centre Culturel sollen all eis Veräiner profitéieren.

Dofir setzen ech mech an.

Romaine KRISCHEL-KAHLEN