Sie sind hier

Sandra Lorent

Contern

45 Joer

Diploméirt Infirmière, graduéiert Erzéierin
Mutfert

Mäi Numm ass Sandra Lorent, hunn 41 Joer a si vu Mutfert.

No mengen ofgeschlossene Studien als Infirmière diplômée an duerno als Educatrice graduée engagéieren ech mech berufflech ganz an der Kannerbetreiung.

Meng 10-jährech Berufserfahrung am Crèche-Beräich, dovunner 5 Joer als Chargée de direction an enger Crèche, huet mech geléiert dass eng gutt Kommunikatioun matt den Elteren d’Basis fir d’Wuelfille vun de Kanner ass.

Ech schaffe säit méi wéi 5 Joer als Chargée de direction adjointe an enger Maison Relais an dofir läit mir d’Verbanne vu Schoul, Maison Relais a Veräiner besonnech um Häerz.

Bedëngt duerch mäi Beruff interesséiert mech de Beräich vun der Kannerbetreiung an der Jugendaarbecht an eiser Gemeng. Desweideren wëll ech mech och gäre fir eng gutt Integratioun vun eise net-lëtzebuergeschen Awunner an eiser Gemeng engagéieren.

A menger Fräizäit spillt dat sozialt Liewen eng grouss Roll an ech verbrënge gäre meng Zäit matt menger Famill, menge Frënn a Kollegen. Ech interresséiere mech allgemeng fir aner Kulturen a reesen dofir ganz gären.