Sie sind hier

Eis Kleng si fir eis keng Klengegkeet

 • Bildung
 • Kannerbetreiung
 • Famil
 • Jugend
 • Alter
Details

1.Bildung a Kannerbetreiung

Vun Ufank un huet d’DP de Schoul- a Sportscampus um Ewent zu Conter mat gedroen a gehollef, dass a modernen a frëndlechen Raimlechkeeten d’Kanner ënnerriicht a betreit ginn. Derniewent stinn de Sportler praktesch a funktionell Infrastrukturen zur Verfügung. Der DP war ët ëmmer wichteg, dass tëschent Schoul, Maison Relais a Sport Synergië geschaf ginn, fir sämtlech Raimlechkeeten optimal ze notzen. Nom Bau vum neie Gebai vum Cycle 1 a mam Ofschloss vun de Vergréisserungsaarbechten vun der Maison Relais an e puer Méint steet dann och déi néideg Plaz fir Bildung a Betreiung zur Verfügung, déi eis Gemeng haut brauch.

Fir de Site nach méi attraktiv ze maachen wëll d’DP:

 • Méi Informatiksmaterial an de Klassesäll, fir esou eis Kanner schonns fréi op dëss Schlësselqualifikatioun virzebereeden.
 • Gratis WiFi um ganze Site an Uschloss un den Eduroam-System, ee weltwäite Wifi-Réseau fir d’Educatioun.
 • D’Kanner reegelméisseg mat abannen, wéi an hiren Aaën de Site nach méi attraktiv gemaach ka ginn.
 • Zesumme mam concernéierte Léierpersonal d'Konditioune schafen, wou all Kand sengen Uspréch no encadréiert gëtt.
 • D’Ausbauen vun Hausaufgabenhëllef an Nohëllef fir eis Schüler.
 • Duerch d’Ausbauen vum Austausch mat de Responsabelen vun der Maison Relais eng gutt Qualitéit bei der Kannerbetreiung garantéieren.
 • Een Iwwerdenken vun den Ëffnungszäiten vun der Maison Relais, fir esou den Elteren mat onreegelméissegen Aarbechtszäiten entgéint ze kommen.
 • De Kanner nach méi d’Méiglechkeet ginn, während der Betreiungszäit hiren Hobbyën a Fräizäitbeschäftegungen nozegoen. Mat de Veräiner soll gekuckt ginn, wéi eng weider Aktivitéiten während dësen Zäiten ugebuede kënne ginn. Esou kann d’Offer vum Clubbus kann nach weider optiméiert ginn, dass een all Kanner mathëlt, och déi net an der Maison Relais ageschriwwe sinn. Dëst geschitt am Kader vum Plan d'Encadrement Périscolaire.
 • Weiderhin systematesch Vakanzenaktivitéiten ubidden, wou all d’Kanner aus eiser Gemeng drun deelhuele kënnen.
 • Wichteg ass eng kohärent Zesummenaarbecht tëschent allen Acteuren an der Bildung an der Betreiung. D’DP setzt sech fir eng Plattform an, wou all dëss Acteuren aus dem Enseignement, der Maison Relais, de Veräiner, der Gemeng an natierlech och d’Elteren sech reegelméisseg gesinn an austausche kënnen.

2.Famill, Jugend an Alter

Och ausserhalb vun der Schoul an der Maison Relais setzt d’DP sech fir d’Wuelbefannen vun de Famillen an de Generatiounen an:

 • An der Gemengecrèche soll weiderhin deen héije Qualitéitsniveau erhale bleiwen. Esou musse genuch Raim an dat néideg Material dem Betreiungspersonal zur Verfügung stoen.
 • Mat den Entreprisen aus den Aktivitéitszonen soll gekuckt ginn, op d’Méiglechkeet besteet eng Crèche an der Aktivitéitszone opzemaachen. Dëst géing den Elteren, déi do schaffen, a besonnesch hire Kanner, moies an owes Weeër spueren.
 • Eng (Online-)Plattform op d’Been setzen an à jour halen, wou Babysitting, Nohëllef a Krank-Kanner-Betreiung vermëttelt gi kann. D’DP ënnerstëtzt och weiderhin déi ugebueden Babysittercoursen a setzt sech dofir an, dass d'Offer an dësem Domaine ausgebaut gëtt.
 • An de verschiddenen Dierfer vun eiser Gemeng nach méi ëffentlech Plazen ariichten an déi existent ausbauen, wou Matbewunner aus alle Generatiounen sech begéine kënnen. Dozou gehéieren altersgerecht, thematesch villsäiteg a sécher Spillplazen fir eis Kanner, Bänken an Dëscher, awer och Multisports-Terrainen, WiFi, Skateboardpisten, asw. Mir kënnen eis och eng grouss Abenteuerspillplaz am Bësch virstellen.
 • Mam Conti-Bus gouf eng Méiglechkeet geschaf, dass jiddereen sech zu bestëmmten Zäiten an der Gemeng, awer och driwwer eraus deplacéiere kann. Mir wëllen dëss Offer iwwerschaffen an nach méi attraktiv maachen.
 • D’Verkéierssécherheet verbesseren. Besonnesch um Häerz läit ons do d’Syrener Strooss zu Conter an där d’Schoul an d’Séniorerie leien. An dësem Kontext ënnerstëtze mir de Projet fir eng Tempo-30-Zone aus der Syrener Strooss ze maachen. Méi wéi jee setze mer eis dofir an, dëss Strooss ganz ze berouegen andeems eng nei Strooss tëschent dem Rond-Point fir op Izeg an der Syrener Heed gebaut gëtt.
 • Och an Zukunft d’Kanner- an d’Jugendaarbecht vun de Veräiner nach finanziell a materiell lënnerstëtzen, besonnesch am kulturellen oder am sportleche Beräich.
 • D’DP well sech dofir asetzen, dass all Matbierger, dee sech benevole an engem Veräin fir d’Allgemengheet engagéiert, no bestëmmte Critèren, een Deel vu senge néidegen veräinsinternen Formatiouns- a Weiderbildungskäschten erëmbezuelt kritt.
 • Och d'intergenerationell Zesummeliewen soll nach méi verdéift ginn. De reegelméissegen Austausch tëscht der jéngster Generatioun an deene méi Eeleren wëlle mer weiderhin fërderen.
 • D’Syrdallheem an de Club Senior sollen och an Zukunft ee wichtege Pilier vun der Offer fir eis eler Generatioun bleiwen.

 

1. Bildung a Kannerbetreiung (Rahmenwahlprogramm)

Schoulen a Betreiungsplaze kannergerecht gestalten. D’DP wäert op eng kannergerecht Gestaltung vun de Raimlechkeete bei der Sanéierung oder beim Neibau vu Schoulen a Betreiungsplazen uecht dinn, fir de Kanner e motivéierend, gesond an altersgerecht Ëmfeld ze bidden.

Schoulkomplexer standuertorientéiert plangen. Net all Schoul kann op déi selwecht Aart a Weis ëmgesat ginn. A méi ländleche Gemenge kann en zentrale Schoulcampus onnéidege Schoultransport reduzéieren. Et kann e Virdeel sinn, Schoul a „Maison relais“ um selwechte Campus z’installéieren, fir bspw. méi Plaz fir d’Kanner ze schafen. Mir wëlle bei neie Schoulkomplexer kucken, wéi eng Zort vu Schoulkomplex de lokale Konditiounen an dem Wuel vun der Kanner am beschten entsprécht.

Doriwwer eraus solle lokal Veräiner, wa méiglech, och Accès op de Schoulcampus kréien. E Schoulcampus ka sech esou zu engem attraktiven, liewegen a sécheren Zentrum an enger Uertschaft entwéckelen.

Viraussetzunge fir digitalen Unterrecht schafen. Mir wëllen dee beschtméiglechste Kader fir ze léieren. Dozou gehéieren och e modernen Equipement a genuch Informatikmaterial, fir d’Schüler op d’Erausfuerderunge vun haut virzebereeden.

Nieft de „Maison relaisen“ d’Crèchen net vernoléissegen. All Gemeng bitt mëttlerweil Kannerbetreiung mat op mannst enger „Maison relais“ un. D’Betreiung a Crèchë sinn allerdéngs meeschtens a privaten Hänn. Mir wëllen iwwerpréiwen op d’Crèchen a verschiddenen Uertschafte genuch Capacitéiten hunn a wann net, kommunal Crèchen ubidden.

D’Qualitéit vun de Kannerbetreiungsinfrastrukture verbesseren. Fir dass sech Kanner wuel fillen a sech an hirer Entwécklung fräi entfale kënnen, wäerte mir bei der Sanéierung a Planifikatioun vun neie Betreiungsplazen op genuch Plaz an a ronderëm den Infrastrukturen oppassen.

DP National: Als Regierungspartei huet d’DP Qualitéitskritären an der Kannerbetreiung agefouert. Zënter Hierscht 2016 muss all Kannerbetreiungsstruktur en eegent pädagogescht Konzept hunn. Kanner sollen nämlech net nëmme versuergt, mee och gefuerdert ginn. Ab Hierscht 2017 gëtt doriwwer eraus eng gratis multilingual Kannerbetreiung ugebueden, an där d’Lëtzebuergesch eng wichteg Roll kritt. An der Schoul ass eng individuell Fërderung vun all Schüler eng Prioritéit. Dofir suergt zousätzlecht Léierpersonal fir eng besser Ënnerstëtzung vu Kanner mat Léierschwieregkeeten.

Flexibel Ëffnungszäite vun de Betreiungsstrukturen. D’DP setzt sech fir méi flexibel Ëffnungszäite vun de kommunale Betreiungsstrukturen an. D’„Maisons relaisen“ sollen dat ganzt Joer iwwer op hunn a verlängert Ëffnungszäite sollen Eltere mat onreegelméissegen Aarbechtszäiten entgéint kommen.

Oppe Betreiungsstrukturen. D’DP wäert et den Elteren a Betreier (bspw. Dagesmammen), déi hir Kanner doheem betreien an erzéien, erméiglechen, d’Betreiungsstrukture vun de Gemengen als Kontakt a Berodungsstellen an Usproch ze huelen.

Gesond, equilibréiert a regionaalt Iessen an de Betreiungsstrukturen. An ëffentleche Kantinne leeë mir ganz vill Wäert op eng kandgerecht souwéi e gesond an equilibréiert Iessen, haaptsächlech mat regionalen a saisonale Produiten.

DP National: De Landwirtschaftsministère, dee vun der DP gefouert gëtt, leet an ëffentlechen Ariichtunge grousse Wäert dorop, datt haaptsächlech regional a saisonal Produiten ugebuede ginn. Nieft dem Iessen an de Kantinne spillen och Aktioune wéi „Schoulmëllech“ a „Schouluebst“ eng wichteg Roll. D’Regierung engagéiert sech doriwwer eraus géint onnéidegt Verbëtze vu Liewensmëttel.

Zesummenaarbecht tëschent Betreiungsstrukturen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner. Wann d’Betreiung vun engem Kand a méi Hänn läit, ass eng kohärent Zesummenaarbecht tëschent all den Acteuren immens wichteg. D’Aarbecht mat de Kanner an de Kannerbetreiungsstrukturen a Grondschoule muss openeen ofgestëmmt sinn. Eis Kanner musse während der Betreiungszäit an der „Maison relais“ hiren Hobbyen a Fräizäitbeschäftegungen nogoen kënnen. Dowéinst wëlle mir d’Zesummenaarbecht tëschent de Betreiungsplazen, der Schoul, de Veräiner an eventuell och de Jugendhaiser verbesseren. Doduercher kënnen d’Offere besser openeen ofgestëmmt ginn (beispillsweis Hausaufgabenhëllef oder Nohëllef) bzw. fir systematesch Vakanzen- a Fräizäitaktivitéiten besser mateneen ofzestëmmen.

D’Gemeng kann a soll hir Roll als Vermëttler tëschent den eenzelen Acteuren ubidden.

DP National: Zënter dem 1. Dezember 2016 kënnen Eltere vum neie Congé parental profitéieren. Dëse bréngt méi Flexibilitéit an Zäit fir d’Famill. Den neie Congé parental ka bspw. nëmmen un engem Dag an der Woch geholl ginn. Doduercher kënne méi Mammen a Pappen de Congé parental huelen. Ausserdeem ass de Congé parental elo finanziell méi attraktiv.

Crèchen an Entreprisen. Mir wëllen d’Kannerbetreiung besser an d’Aarbechtswelt integréieren. Bei der entspriechender Nofro, wäert d’DP Entreprisen dobäi ënnerstëtzen, fir Crèchen eleng oder an Zesummenaarbecht mat aneren Entreprisen anzeriichten. Beispillsweis kéinte Crèchen an Aktivitéitszonen installéiert ginn.

2. Famill, Jugend an Alter (Rahmenwahlprogramm)

E Konzept fir eng kandgerecht Gemeng. D’DP setzt sech dofir an, dass d’Gemengen zukunftsorientéiert Konzepter fir d’Wuelbefanne vun de Kanner opstellen. An Zesummenaarbecht mat Elteren, dem Léier- a Betreiungspersonal sollen, nieft bestoenden Offeren, weider Aktivitéiten an de Beräicher Sport, Kultur a Fräizäit ugebuede ginn. Am Mëttelpunkt sollen d’Wuelbefannen an d’Entwécklung vun de Kanner stoen, esou wéi Fräizäitofferen, déi et den Elteren erlaben Zäit mat hire Kanner ze verbréngen.

Altersgerecht, thematesch villfälteg a sécher Kannerspillplazen. D’DP setzt sech fir altersgerecht, thematesch villfälteg a sécher Kannerspillplazen an alle Gemengen an. Dowéinst wäerte mir méi grouss, schon existent Spillzonen, falls noutwendeg, nei gestalten an nei Spillplazen a Fräizäitanlagen op zousätzleche Plaze schafen.

Jugendhaiser mat Konzept. Mir wëllen d’Jugendhaiser zesumme mat de Verantwortlechen a Jugendlechen esou gestalten, datt eng héich Qualitéit vun der Betreiungsaarbecht an de Gemenge garantéiert gëtt. Nieft Fräizäitoffere wäert d’DP och präventiv a berodend Aarbecht vun de Jugendhaiser an de Beräicher Schoul, Drogen, Kriminalitéit, Gewalt, Aarbechtslosegkeet, Sexualitéit asw. ënnerstëtzen an d’Integratioun fërderen.

Babysitting a Nohëllef vermëttelen. D’DP wäert den interesséierte Jugendlechen an de Gemengen eng qualifizéiert Ausbildung zum Babysitter ubidden. Mir wäerten en einfachen an onkomplizéierte Kontakt tëschent Elteren, Familljen a Babysitteren iwwer eng Online-Plattform hierstellen, iwwer déi och aner Déngschter, wéi bspw. Nohëllefsstonne kënne weidervermëttelt ginn.

Jugendaarbecht vun de Veräiner fërderen. D’DP erkennt de Wäert vun de Sport- a Kulturveräiner an der Fërderung vun eise Kanner a Jugendlechen. Dowéinst wäerte mir d’Veräiner, déi am Beräich vun de Kanner- a Jugendaktivitéiten eng wichteg Roll spillen, finanziell a materiell ënnerstëtzen. Ausserdeem fërdere mir eng qualifizéiert Aus- a Weiderbildung vum Personal (Traineren, Museksenseignanten...) fir déi beschtméiglechst Fërderung vun de Jonken.

Verkéierssécherheet fir Kanner, Jugendlecher a Senioren. Kanner, Jugendlecher a Senioren si méi oft wéi anerer a Verkéiersaccidenter verwéckelt. D’DP setzt sech dofir ë.a. fir Tempo 30-Zonen a Wunngebidder a fir sécher Vëlosweeër a Schoulweeër an. Och wëlle mir d’Präventioun iwwert déi nei Medie fërderen.

Mobilitéit vu Kanner, Jugendlechen a Seniore besonnesch am ländleche Raum verbesseren. Mir wëllen den ëffentlechen Transport méi effizient organiséieren. Dowéinst wëlle mir dat staatlech organiséiert Transportnetz virun allem am ländleche Raum op Lücken iwwerpréiwen an op den Niewenachsen de Ruffbusmodell ausbauen. Esou solle Kanner, Jugendlecher a Seniore séier a bequem vun hirer Hausdier bis bei dat gewënschtent Zil (bspw. Muséeën, Concertshalen, Sportinfrastrukturen, Schwämmen, Museksschoulen, ëffentlech Bibliothéiken, Kinoen...) bzw. bei eng Gare oder e Busarrêt transportéiert ginn.

Spillméiglechkeeten a Wunngebidder. D’DP wäert déi geziilt Ëmsetzung vu sougenannte verkéiersberouegte „Spillstroossen“ iwwerpréiwen. Mir wäerten dofir suergen, datt bei neie gréissere Lotissementer scho bei der Planifikatioun kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse virgesi ginn. A bestoende Wunngebidder wëlle mir, wa méiglech, kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse schafen.

Kanner a Jugendlecher musse matentscheede kënnen. D’DP wäert d’Konzept vum Kanner- a Jugendgemengerot weider fërderen. Sou Strukturen dierfe keng Alibifunktioun iwwerhuelen. Mir wëllen d’Iddie vun de Kanner eescht huelen a se, souwäit wéi méiglech, an Entscheedungsprozesser abannen. Bei Projeten, déi Kanner a Jugendlecher direkt betreffen, wéi bspw. der Gestaltung oder Ëmgestaltung vu Schoul- a Fräizäitanlagen, wäerte mir gemeinsamen Initiative vu Léierpersonal, sozio-erzéiereschem Fachpersonal, Kanner a Jugendlechen ganz seriö huelen. Mir wëllen zesumme mat de Kanner a Jugendleche vun der Gemeng erausfannen, wat d’Jugend interesséiert, wéi eng Fräizäitoffere feelen a wéi eng Verbesserunge méiglech sinn.

De Senioren hir Erfarung an den Déngscht vun der Allgemengheet setzen. D’DP wëll d’Erfarung a d’Kompetenze vu Senioren ervirhiewen an hiren Asaz am Kader vum Benevolat a vun neie Wunngemeinschaften (z.B. Generatiounenhaiser) konkret fërderen.

Generatiounenhaiser. Mir wëlle sougenannt Generatiounenhaiser schafen, also Wunnméiglechkeeten, an deene Jonk an Aal zesumme liewen a sech géigesäiteg ënnerstëtze kënnen. Dës Wunnméiglechkeete sollen zu erschwéngleche Präisser ugebuede ginn.

„Jugend trëfft Alter“. Mir wëlle Jugendhaiser a Senioreverbänn motivéieren, gemeinsam Aktivitéiten ze organiséieren. Op dës Aart a Weis wëlle mir ënnerschiddlech Generatioune méi no zesumme bréngen an esou den Zesummenhalt an der Gesellschaft stäerken.

Jugendbeoptraagten. Mir wëllen e kommunale Jugendbeoptraagten asetzen, deen direkten Uspriechpartner fir d’Jugend ass an dem Schäffen- a Gemengerot regelméisseg iwwer d’Problemer a d’Wënsch vun de Jugendleche beriicht. De Jugendbeoptraagte soll an enker Zesummenaarbecht mat der kommunaler Jugendkommissioun schaffen.

Kannerstied. Mir wëllen a gréissere Gemengen, bezéiungsweis an Zesummenaarbecht mat méi Gemengen, Kannerstied nom Virbild vu „Mini Hesper“ organiséieren. Dëst erméiglecht et, datt Schüler op eng spilleresch Aart a Weis léieren, Verantwortung ze iwwerhuelen an d’Erausfuerderunge vum Alldag kenneléieren.

Zesumme wunnen an engem Haus. Zesumme liewen an enger Gemeng.

 • Liewen
 • Wunnen
 • Schaffen
 • Integratioun
 • Inklusioun
 • Fräizäit
 • Veräiner
 • Sport
 • Kultur
Details

1.Liewen a wunnen

D’Zuel vun den Awunner an eiser Gemeng wäert sech am Laf vun den nächste Joer weider vergréisseren. Der DP war ët schonns ëmmer wichteg, dass mer d’Méiglechkeet hunn an eiser Gemeng zesummen ze liewen an net nëmmen niewenteneen. Dofir wäert d’DP och an den nächste Joren weiderhin alles ënnerhuelen fir een agreabele Kader fir dëst Zesummeliewen ze schafen. Och wëlle mer weider Efforten am Wunnéngsbau maachen, fir besonnesch jonke Familljen bezuelbare Wunnraum ze schafen. Fir dëst ze realiséieren proposéiert d’DP:

 • Déi elo schonns existéierend ëffentlech Plazen nach méi attraktiv fir Jonk an Al ze gestalten, dëst an Zesummenaarbecht mat den interesséierte Bierger. Dëst zielt och fir déi nei Wunnquartieren, wou esou Plazen schonns vun Ufank uns mat ageplangt solle ginn. Niewent Spillplazen fir d’Kanner sollen och Animatiounsméiglechkeeten fir Jugendlecher an Erwuessener entstoen, dat Ganzt an engem agreabelen, grénge Kader.
 • An den Duerfkären de Verkéier berouegen an se doduerch méi liewenswäert maachen. Op gëeegente Plaze, wéi zu Conter tëschent der Gemeng an der aler Schoul, zu Éiter tëschent der Kierch an dem Kulturzenter oder zu Mutfert ronderëm de Kulturzenter Shared-Space-Zonen ariichten, wou Foussgänger, Cyclisten an Automobilisten respektvoll mateneen ëmgoe sollen.
 • Duerch eng Verbesserung vun der Infrastruktur vun der Mobilité douce an den Dierfer déi verschidde Wunnquartieren adequat mam Duerfkär, awer och ënnereneen, verbannen. Och d’Dierfer ënnereneen, besonnesch Conter a Mutfert, solle besser fir Foussgänger a Vëlosfuerer vernetzt ginn.
 • Bei Neibauten an den Duerfkären, awer och an den neie Quartieren Suerg dofir droën, dass genuch “Petit Commerce” an och medezinesch a sozial Strukturen entstinn. Dat selwecht zielt fir aner Servicer, wéi zum Beispill rout Bréifkëschten, Pak-Statiounen oder nach Bancomaten.
 • Genuch bezuelbare Wunnraum fir jonk Stéit mat Hëllef vun der Gemeng ze schafen. Niewent dem Projet vun der SNHBM zu Conter, wëll d’DP och op Terrainën, déi der Gemeng gehéieren, wéi zum Beispill an der Millbech oder no der Reaquisitioun vum Policeparking zu Mutfert, Wunnraum schafen, fir dass jonk Leit aus eiser Gemeng weiderhin an eisen Dierfer wunne kënnen.
 • D’DP setzt sech och dofir an, dass eis eeler Matbewunner net hiert gewinnten Ëmfeld musse verloossen. Mir stinn hannert dem Projet vum betreite Wunnen, deen zu Contern nieft der Séniorerie entsteet an ët soll och gepréift ginn, op dëss Wunnform och an den aneren Dierfer vun eiser Gemeng méiglech ass.

2.Schaffen

An de Conter Aktivitéitszonen schaffen momentan ronn 3 000 Leit, an ët kommen der ëmmer nach dobäi. Dëst ass eng immens Erausfuerderung fir eis Gemeng. Mir profitéiere wirtschaftlech vun de villen Entreprisen, déi sech do etabléiert hunn, awer eis Awunner däerfen net drënner leiden. Besonnesch a punkto Verkéier mussen hei Verbesserungen kommen. Fir dëst ze realiséieren setzt d’DP sech an:

 • Fir eng besser Ubannung vun den Aktivitéitszonen un de Stroossereseau. (Fir den Detail kuckt w.e.g. de Punkt Mobilitéit allgemeng.)
 • Dat aktuellt Verkéierskonzept zesummen mat den Entreprisen am Kader vum Plan de Mobilité Entreprises z’iwwerschaffen an z’iwwerdenken, fir dat nach méi Salariés mam ëffentlechen Transport, zu Fouss oder mam Vëlo op d’Aarbecht komme kënnen, dëst z.B. duerch ee Verbesseren vun de Vëlosweeër oder duerch d’Aféieren vun engem punktuellen Vëloslocatiounssystem.

Derniewent wëll d’DP awer och d’Schaffen an eisen Dierfer ënnerstëtzen:

 • Nei kleng Commercen solle sech an eise Lokalitéiten néierloossen. Nieft den Aarbechtsplazen bréngt dëst och eng Plus-value an der Liewensqualitéit vun eisen Awunner.
 • Mir wëlle préiwen, wéi mer Start-Up-Firmen a jonken Handwierksbetriber Raum bidde kënnen. Dës Firmen hunn ët net liicht sech z'etabléieren. Niewent dem néidege Kapital feelen oft déi erschwénglech Raimlechkeeten fir dëss jonk an innovativ Betriber.

3.Integratioun an Inclusioun

Vun den Awunner aus der Conter Gemeng si momentan der ronn 1/3 Net-Lëtzebuerger. Ët bleift weiderhin eng Erausfuerderung, nei Bewunner vun eiser Gemeng an eist soziaalt Liewen z'integréieren. Déi nei Form vun de Feierlechkeeten vun Nationalfeierdag kann een hei als Reussite ernimmen. Den 23. Juni feiere méi wéi Dausend Leit aus ville Länner zu Mutfert mateneen de Lëtzebuerger Nationalfeierdag. Och a punkto Inclusioun wëll d’DP sech net mat dem Erreechte zefridde ginn, mä weider Schrëtt ënnerhuelen. Dofir proposéiert d’DP:

 • D’Lëtzebuergescht als Integratiounssprooch ze stäerken. Dofir wëlle mir d’Offer vun de Lëtzebuergeschcoursen ausbauen an derniewent och no aner Weeër sichen fir dass nach méi Bewunner d’Sprooch léiere kënnen.
 • Nieft der Schoul sinn d’Veräiner eng wichteg Plaz, wou Integratioun geschitt. D’DP proposéiert eng Initiative, wou, nom Virbild vun der Nuit des Sports, d’Veräiner aus allen Domainer sech dem Grand Public virstelle kënnen.
 • De Bustour fir déi nei Awunner an och d'Informatiounsbroschür si wichteg Bausteng bei der Integratioun. D’DP wëll dëss Aktivitéiten bäibehalen an och ausbauen.
 • D’Veräiner ënnerstëtzen beim Ausschaffen vun Dokumentatiounen an anere Sproochen an och bei Simultaniwwersetzungen vu verschiddenen Manifestatiounen.
 • A punkto Inclusioun wëll d’DP weiderhin suergen, dass sämtlech Gemengegebaier behënnertegerecht ginn an och kucken, wat fir Adaptatiounen am ëffentleche Raum kënne gemaach ginn, fir esou Barrièren ofzebauen.

4.Fräizäitoffer (Veräiner, Sport & Kultur)

Ee vun den Atouten vun eiser Gemeng ass déi grouss Offer, déi vun de Veräiner ausgeet. D’Veräinsliewen ass ee ganz wichtege soziale Pilier an der Conter Gemeng an d’DP wëll och weiderhin alles dru setzen, dass dat esou bleift. Besonnesch de Benevolat läit eis um Häerz, well ouni déi sëllechen ongezielte Stonnen vun alle Fräiwëllegen hätt d’Conter Gemeng net dat Opweises, wat se haut huet. Och weiderhin wëllt d’DP sech asetzen, dass an den Domainer Kultur, Sport an aner Fräizäitaktivitéiten eis Gemeng ganz staark do steet:

 • Eis Veräiner sollen déi néideg Infrastrukturen hunn, fir hiren Aktivitéiten kënnen nozegoen, mä dobäi och Synergien agoen, fir z'evitéieren, dass op der enger Säit Raimlechkeeten laang Zäit eidel stinn, wou anerersäits de Besoin do ass. Dëst gëtt jo schonns mat der Sportsinfrastruktur um Ewent praktizéiert, déi esou wuel fir de Schoulsport, esou wéi och fir d’Veräiner benotzt gëtt.
 • Och an Zukunft d’Kanner- an d’Jugendaarbecht vun de Veräiner nach finanziell a materiell ënnerstëtzen, besonnesch am kulturellen oder am sportleche Beräich.
 • D’DP well sech dofir asetzen, dass all Matbierger, dee sech benevole an engem Veräin fir d’Allgemengheet engagéiert, no bestëmmte Critèren, een Deel vu senge néidegen veräinsinternen Formatiouns- a Weiderbildungskäschten erëmbezuelt kritt.
 • Den Austausch tëscht der Schoul, der Maison Relais an de Veräiner auszebauen.

Beim Breedesport wëll d’DP déi bestoend Offer, wéi zum Beispill d’Syrdallschwämm, den Fitnessparcours zu Méideng oder d’Multi-Sports-Terrainën ausbauen:

 • D’Offer un Trëppel-, Vëlos- a Mountainbikeweeër an eiser Gemeng vergréisseren an och uerdentlech beschëlderen.
 • Op den ëffentleche Plazen d’Offer vu Divertissementsméiglechkeete vergréisseren: Spillplazen, Skate-Park, Petanque, asw.
 • D’Offer vun deem vun der Gemeng organiséierte Breedesport fir Jonk an Al regroupéieren an ausbauen.

Och op kulturellem Niveau brauch d’Conter Gemeng sech net ze verstoppen. Déi benevole Responsabel aus de vergaangene Joren hunn d’Weiche gesat, dass Conter kulturell op der Landkaart präsent ass, besonnesch duerch säi BD-Festival, mä awer och duerch ContArt, den Hobbykënschtlermaart an net ze vergiessen eis vill kulturell Veräiner. Dëst liewegt Kulturliewen soll weiderhin ënnerstëtzt ginn:

 • Dem BD-Festival eng Präsenz iwwert d’Joer ginn duerch d’Schafen vun enger permanenter Ulafstell mat Bibliothéik, wou déi 30 000 BDën, déi d’Conter Gemeng an de leschte Joren opkaf huet en valeur gesat kënne ginn. Dës Bibliothéik soll d’Joer iwwer eng interaktiv Ulafstell vun der BD ginn.
 • Den Ëm- an Ausbau vum Éiter Veräinsbau (Comice agricole) an ee Café culturel (Kleinkunstbühne). Mir wëllen ee Konzept ausschaffen, wou an dëse Raimlechkeeten esou wuel ee Café als Begéinungsplaz fir eis Awunner, awer och eng Bühn fir kleng Produktiounen entstoe soll. Esou kënne mer och jonk Artisten fërderen.
 • Den Ëmbau vum Conter Centre Culturel “an Henkes” ofschléissen.
 • De Mutferter Centre Culturel no de schonns ausgeschaffte Pläng renovéieren an ausbauen. D’Gebäi aus den 1980er Joren entsprécht a villen Domainer net méi den aktuelle Standarden. Dëst muss adaptéiert ginn. Derniewent soll ët duerch eng fest, amovibel Bühn an eng nei Kichen méi funktionell ginn. Dëst gëtt méiglech, wann de Service d’Incendie et de Sauvetage an hir nei Gebailechkeete geplënnert sinn.
 • De Veräiner bei hire Manifestatiounen, no bestëmmte Critèren, d’Käschten vun de Museker iwwerhuelen, fir esou och déi jonk Kënschtler z’ënnerstëtzen.
 • D’Konzept vu ContArt verdéiwen, fir dass d’Kënschtler aus eiser Gemeng nach méi eng grouss Plattform kréien sech no baussen ze weisen.

Duerch d’Schafung vum Office Régional du Tourisme Guttland, wou och d’Conter Gemeng mat dru bedeelegt ass, soll den Zentrum vum Land touristesch erschloss ginn. De Schwéierpunkt läit hei um doucen Tourismus. D’DP ënnerstëzt dës Initiative:

 • Duerch eng Bestandsopnam soll gekuckt ginn, wat an eiser Gemeng touristesch wäertvoll ass. Elo hu mer schonns vill Attraktiounen: de BD-Festival, eis Vëlos- an Trëppelweeër, eis lokal Produzenten, asw.
 • Duerch eng Analyse erausfannen, wéi dës Offer vergréissert ka ginn.
 • Zesummen mam ORT Guttland soll eng professionell Vermaartung an dësem Domaine geschéien.

 

1. Liewen (Rahmenwahlprogramm)

Stadzentren, Stadquartieren an Duerfkären. D’DP wäert d’Bierger an d’Planifikatioun a Gestaltung vun den Zentren a Quartieren vun eise Gemenge matabezéie fir dës weider ze beliewen. (Verkéiersneireegelung, Gestaltung vun ëffentleche Plazen, Fouss- a Vëlosweeër, Vernetzung tëschent Duerfkären an der Ëmgéigend, Fërderung vun der Mobilité douce, Schutz an Erhalt vu prägende Strukturen an Infrastrukturen, ...).

Genuch Gréngfläche bei der Gestaltung vum ëffentleche Raum. Fir d’Liewensqualitéit vun de Bierger ze verbesseren, wëlle mir fir genuch Gréngs am ëffentleche Raum suergen.

Shared space. Op gëeegente Plaze wëlle mir nom Virbild vu Bartreng sougenannte „Shared Space“-Zonen ariichten, wou Foussgänger, Cyclisten an Autofuerer respektvoll mateneen ëmgoe sollen.

Regional denken, regional managen. Déi mannst Gemengen kënnen hire Bierger all Infrastrukturen an all Déngschter ubidden. Dowéinst wäert d’DP verstäerkt op regional Kooperatioun tëschent den eenzele Gemenge setzen, souwuel wat bestoend Strukturen, wéi och nei Infrastrukturprojeten ugeet. Heibäi muss och un d’Mobilitéit geduecht ginn, fir datt d’Leit Accès zu alle regionalen Offeren hunn.

Parrainage fir ëffentlech Gréngflächen. Bierger, Schoulen an Entreprise sollen d’Méiglechkeet kréie fir e Parrainage fir ëffentlech Gréngflächen ze maachen, a sech esou kënnen ëm d’Planzen an d’Fleeg vu Gréngflächen (bspw. an hirer Strooss oder virun hirer Dier) bekëmmeren (Schoulgaart, Gemeinschaftsgaart, „urban gardening“).

Liichtverschmotzung iwwerpréiwen. Liichtverschmotzung a Stied kann negativ Folge fir Mënsch an Ëmwelt hunn. Dat ka bspw. zu gesondheetleche Problemer wéinst Schlofstéierunge féieren. Mir wëllen dowéinst d’Beliichtungskonzept an de Gemengen ënner dem Aspekt vun der Liichtverschmotzung iwwerpréiwen an, wa méiglech upassen.

Belästegung duerch Kaméidi bekämpfen. Kaméidi kann d’Liewensqualitéit vu ville Bierger beanträchtegen. D’DP wäert sech déi bestoend Kaméidiskaarten ukucken a konkret Aktiounspläng ausschaffen an ëmsetzen.

2. Wunnen (Rahmenwahlprogramm)

Formatiounsméiglechkeete fir all d’Bierger, ob se eng Wunneng hunn oder eng sichen. D’Gemenge sinn no um Bierger an dowéinst den idealen Uspriechpartner, wat Informatioune ronderëm d’Bauen a d’Wunnen ugeet. D’Gemenge sollen dobäi net a Konkurrenz zu de bestoenden Acteure stoen, mee villméi de Kontakt an Informatiounsfloss, besonnesch am soziale Wunnengsbau, tëschent alle Bedeelegte vereinfachen an erméiglechen.

Bezuelbare Wunnraum fir jonk Famillje mat Hëllef vun der Gemeng. Wunnraum a Bebauungsflächen an ëffentlecher Hand, solle prioritär u jonk Famillen a Stéit aus der eegener Gemeng goen. An zwar iwwer Erbpacht. D’DP wäert ausserdeem de soziale Wunnengsbau weider ukuerbelen.

DP National: D’DP huet mat der Steierreform geziilt op de Wunnengsmaart ausgeriichte Mesuren ëmgesat, déi virun allem jonk Mënschen dobäi ënnerstëtze sollen, eng eege Wunneng ze kafen. D’Verloune vu Wunnengen un déi staatlech unerkannte sozial Partner ass z.B. zur Halschent steierfräi. Iwwer d’Gemengefinanzreform kréien d’Gemengen en zousätzlechen Ureiz fir Sozialwunnengen ze bauen. Op Bestriewe vun der DP hin, huet d’Regierung och eng Subventioun fir d’Locatairen agefouert, déi et sozial méi schwaach gestallte Locatairë méi einfach mécht fir hei am Land eng Wunneng ze fannen.

Alternatiivt, flexibelt, behënnerten- an altersgerecht Wunnen an der Heemechtsgemeng. D’DP wäert bei méi grousse Lotissementer alternativ Wunnforme fir méi al Matbierger mat aplangen an dofir suergen, datt an der Noperschaft optimal sozial a medezinesch Infrastrukture bestinn.

Betreit Wunnen doheem, fir den drëtten Alter individuell gestalten ze kënnen. Betreit Wunnen ass e wichtege Bestanddeel vun der DP-Politik. Vill eeler Mënsche fillen sech doheem wuel a wëllen net aus hirem gewinnten Ëmfeld gerappt ginn. Dowéinst wäert d’DP d’Offer fir betreit Wunne weider ausbauen.

Generatiounenhaiser. Mir wëlle Wunnméiglechkeeten, sougenannte Generatiounenhaiser a Wunngemeinschafte schafen, an deene Jonk an Al zesummeliewen a sech géigesäiteg ënnerstëtze kënnen. Dës Wunnméiglechkeete sollen zu erschwéngleche Präisser ugebuede ginn.

3. Schaffen (Rahmenwahlprogramm)

Kommunal a regional Industrie- a Gewerbezonen. Mir wëlle weider op kommunal a regional Industrie- a Gewerbezone setzen, fir datt bestoend Entreprise kënnen ausbauen an nei Betriber sech kënnen an der Gemeng etabléieren. D’Liewensqualitéit vun de Bierger an den Dierfer soll net dorënner leiden. Dës Zone mussen effizient un d’bestoend Stroossennetz ugebonne ginn, ouni datt zousätzleche Pendlerverkéier an den Uertschaften entsteet.

Raum fir Start-up-Firme bidden. Start-up-Firmen hunn et net liicht sech ze etabléieren. Oft feelt et um néidege Kapital a Raimlechkeeten. Dofir wëlle mir Deeler vu kommunalen Aktivitéitszonen a Bürosfläche jonken an innovative Start-Upen an Handwierksbetriber käschtegënschteg zur Verfügung stellen.

4. Integratioun an Inclusioun (Rahmenwahlprogramm)

Lëtzebuergesch als Integratiounssprooch stäerken. Déi lëtzebuergesch Sprooch ass fir d’DP e wichtegt Element fir d’Integratioun vun auslännesche Matbierger. Aus deem Grond wëlle mir déi kommunal a regional Offer vu Lëtzebuergeschcoursen duerch eng mi grouss Offer u Sproochecourseproffen ausbauen.

DP National: D’DP setzt sech an der Regierung fir eng verstäerkte Fërderung vun der Lëtzebuerger Sprooch an. Ënner der Leedung vum Bildungs- a vum Kulturministère gouf eng national Strategie fir d’Fërderung vun der Lëtzebuerger Sprooch ausgeschafft.

Nei Awunner informéieren. Nei Awunner vun enger Gemeng wëlle mir vun Ufank un iwwer d’Gemeng, hir Aktivitéiten an d’Veräiner informéieren. Mir wäerte reegelméisseg Wëllkommensdeeg zesumme mat der Veräiner organiséieren an eng praktesch Broschür mat alle wichtegen Informatiounen un nei Matbierger verdeelen.

Veräiner mat abezéien. D’Veräiner spillen eng wichteg Roll fir d’Liewen an enger Gemeng. Mat Schnuppercoursen a reegelméissege Veräinsdeeg kënnen nei Awunner besser integréiert a sozial Kontakter gefërdert ginn.

Parrainageprojeten. D’Bierger sollen d’Méiglechkeet kréien, e Parrainage iwwer nei Awunner an der Gemeng z’iwwerhuelen a si z.B. bei administrativen Ofleef ënnerstëtzen an hinne generell d’Gemengeliewe méi no bréngen.

Regional Kooperatioun, fir Erausfuerderungen unzegoen. Kleng Gemenge kennen net alles eleng bewältegen. Dofir ënnerstëtze mir och hei eng systematesch regional Kooperatioun ënnert de Gemengen, bspw. fir Lëtzebuergeschcoursen unzebidden.

Inclusioun op kommunalem Niveau fërderen. Inclusioun ass der DP an alle politesche Beräicher wichteg. Al Gebaier sollen esou renovéiert ginn, datt se och fir Leit mat kierperlechen Handycape gutt accessibel sinn.

DP National: Mat der Ratifizéierung vun der UNO-Behënnerterechtskonventioun verflicht Lëtzebuerg sech weider Efforte fir d’Inclusioun hei am Land ze maachen. D’DP huet sech ënner anerem duerchgesat, datt d’Gebäerdesprooch offiziell unerkannt ginn ass. Mir wëllen déi Mesure elo konkret fërderen, wéi zum Beispill duerch den Asaz vun der Gebäerdesprooch an de Schoulen.

5. Fräizäitoffer, Veräiner, Sport a Kultur (Rahmenwahlprogramm) 

Potenzial vun de Schoulen a Veräiner mat abezéien. Eng Gemeng lieft virun allem duerch d’Aktivitéit vun de Veräiner. Dowéinst wëlle mir engersäits d’Jugendaarbecht vun de Veräiner geziilt fërderen an anersäits d’Zesummenaarbecht vu Betreiungsplazen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner ausbauen. D’DP wëll ausserdeem de Benevolat méi staark ënnerstëtzen.

Kënschtler fërderen. D’DP leet vill Wäert dorop, déi lokal a regional Kultur ze fërderen a Kënschtler d’Méiglechkeet ze ginn, hir Wierker auszestellen. Duerch e reegelméissegen Dialog tëschent de Responsabelen an de Kulturschaafende sollen de Kënschtler adequat Raimlechkeeten an Infrastrukturen zougänglech gemaach ginn an d’Ausübung vun enger kënschtlerescher Aktivitéit esou erliichtert ginn.

D’Jugendszeen ënnerstëtzen. D’Jugendszeen dréit an de meeschte Länner, Stied an Dierfer staark zur Lokalkultur an de Gemenge bäi. Mir wäerten déi Jugendlech ënner anerem mat Graffitiplazen, Skateparken a méiglechst villsäitege Veranstaltungen dobäi ënnerstëtzen, Konscht a Kreativitéit legal auszeüben.

Kultur an Animatioun an der Gemeng fërderen. D’DP ënnerstëtzt Kultur an Animatioun am Sënn vu liewensfroue Gemengen, déi d’Bierger zesumme bréngen an an d’Gemeinschaft integréieren.

Zougang zu Museksunterrecht fir Jonk an Al erliichteren. D’DP ass dovunner iwwerzeegt, datt d’Musek eng wichteg Roll an der Erzéiung vun eise Kanner spillt. Dowéinst wäerte mir ons dofir asetzen, datt de Museksunterrecht am Sënn vum Subsidiaritéitsprinzip zu enger obligatorescher Aufgab vun de Gemenge gëtt. All Kanner sollen – egal wou se wunnen – eng héichwäerteg musikalesch Grondausbildung kréien.

Breedesport fir Al a Jonk. Sport gëtt net nëmmen an de Veräiner ugebueden, mee gëtt ëmmer méi oft vun eenzele Persounen oder a klenge Gruppe bedriwwen. D’DP wäert de Breedesport ënnerstëtzen, andeems mir Plaze fir Sport a Spill erhalen, bzw. schafen (z.B. Sport- a Futtballsplazen, uerdentlech Schëlter op Bëschweeër, Lafstrecken oder Vëlos- bzw. Moutainbikeweeër).

Fräizäitaktivitéite fir Senioren. An Zesummenaarbecht tëschent de lokalen a regionale Vereenegungen an de Vertrieder vum 3. Alter wäert d’DP adaptéiert Fräizäitaktivitéiten organiséieren.

Attraktiv Sportanlagen. D’DP trëtt fir attraktiv a praktesch Sportanlagen an, déi virop solle vu Schoulen a Veräiner benotzt ginn. Mir wäerten och, a Collaboratioun mat de Veräiner, probéiere fir d’Sportanlagen alle Bierger souwäit wéi méiglech zougänglech ze maachen.

„Entdeckungsdeeg“ fir Veräiner a Bierger. Mir wëlle reegelméisseg Entdeckungsdeeg organiséieren, an deenen interesséiert Bierger déi verschidde Veräiner a Fräizäitméiglechkeeten an der Gemeng kënne kenneléieren. Virun allem nei Bierger aus der Gemeng kënnen hei d’Gemeng an hir Mënsche besser kenneléieren an esou méi einfach an d’Duerfliewen integréiert ginn.

Kultur- a Sportbeoptraagten. Mir wäerten a méi grousse Gemengen en direkten Uspriechpartner fir d’Veräiner an d’Leit schafen, déi am Kultur- a Sportberäich aktiv sinn.

Infrastrukture voll ausnotzen. Dacks si kommunal Sportinfrastrukturen a Gemengesäll voll  ausgelaascht. Wann net, da wëlle mir och Privatpersounen d’Méiglechkeet gi fir dës Infrastrukturen ze notzen.

Fir Gemengen, an deene mir jonk kënne sinn an al wëlle ginn.

 • Sécherheet
 • Propretéit
 • liewenswäert Gemeng
Details

1.Sécherheet

D'Sécherheet vun eise Matbierger läit der DP um Häerz. An de leschte Joren goufen ët an dësem Punkt zwou wichteg Fusiounen, déi d'DP vun Ufank u matgedroen huet. Engersäits hunn d'Pompjeeën vu Conter, vu Mutfert-Méideng a vu Waldbriedemes sech zum Service d'Incendie et de Sauvetage des Communes de Contern et de Waldbredimus zesummegedoen, fir duerch déi esou entstanen Synergien ee bessere Service dem Bierger ze garantéieren, dee gréisstendeels op de Benevolat opgebaut ass. Anerersäits gouf, am Kader vun der Policereform, d'Kommissariat Syrdall geschaf, wou elo déi bishereg Kommissariater vu Mutfert, Nidderaanwen a Rued-Sir zesummegeschloe goufen, fir méi eng grouss Präsenz ze garantéieren. Och weiderhin setze mir ons fir eng Verbesserung vun der Sécherheet an:

 • Duerch d'Schafung vum Service d'Incendie et de Sauvetage des Communes de Contern et de Waldbredimus ass ët elo onëmgänglech de Projet vun engem gemeinsame Pompjeesbau zu Mutfert esou schnell wéi méiglech ëmzesetzen. Duerch ee Moratoire vum Ministère d'Intérieur war eng Zäit Stëllstand an dësem Dossier, mä elo ass ët wichteg, dass d'Consolidéierung op dem neie Site am Säitert zu Mutfert (bei der Barrière) esou séier, wéi méiglech ëmgesat gëtt.
 • Eist Policereglement zesummen mat den anere Gemengen déi zum Kommissariat Syrdall gehéieren iwwerschaffen, fir dass d'Polizisten, déi an dësem Revéier schaffen esou een adequat a modernt Instrument fir hier Aarbecht hunn.
 • Déi elo schonns gutt fonctionnéierend Zesummenaarbecht tëschent der Police an de Bierger nach ausbauen, sief dat bei der Präventiounsaarbecht an der Schoul, der Maison-Relais an am Jugendhaus, oder duerch Opklärungscampagnen oder Biergerversammlungen zu verschiddene Sujetën, wéi zum Beispill Abrochspreventioun, Drogeproblematik, Gewaltpräventioun, asw.
 • Fir d'Police z'entlaaschten wëll mer zesummen mat den Nopeschgemengen een "Agent municipal / Garde Champêtre" astellen fir Verstéiss géint dat kommunaalt Policereglement ze kontrolléieren an ze sanktionéieren. National solle jo och d'Kompetenzen vun den "Agents municipaux" erweidert ginn.
 • Op verschiddenen ëffentleche Plazen Defibrillatoren installéieren a punktuell Formatiounen an dësem Domaine ubidden.

2.Propretéit

An eiser Gemeng hu mer zimlech propper a gefleegten Uertschaften. Dëst ass ee feste Bestanddeel vu liewenswäerte Gemengen:

 • Op zousätzleche Plazen Poubellen opstellen. Dobäi wëlle mer kucken, dass och am ëffentlechen Raum ee selektiven Tri agefouert gëtt, andeems verschidde Poubellen fir déi verschidden Zorten Dreck niewenteneen opgestallt ginn.
 • D'E-Mail-Adress futti@contern.lu nach méi propagéieren, fir dass futtis Infrastrukturen a knaschteg Plazen onkomplizéiert a schnell gemellt kënne ginn a fir een adequate Suivi suergen.
 • Op verschiddene Plazen an all Duerf Miessstatiounen fir d’Loftqualitéit installéieren an eis fir déi néideg verkéierstechnesch Moossnamen asetzen, fir gesondheetlech Risiken ze reduzéieren.

 

1. Sécherheet (Rahmenwahlprogramm)

Parallelgesellschafte verhënneren. Mir wëlle bestoend an nei Wunngebidder duerch baulech a urbanistesch Moossname méi attraktiv gestalten an esou fir déi néideg sozial a wirtschaftlech Villfalt suergen, déi d’Entstoe vu Parallelgesellschaften ze verhënneren.

Mënsche statt Randgruppen. Mir wëllen Obdachloser an Drogenofhängeger net stigmatiséieren. Dofir musse mir dezentraliséiert Infrastrukturen, sozial betreit Wunnstrukturen an Therapie- a Posttherapieplaze schafen.

Sécherheetspolitik heescht Sozialpolitik. Mir wëllen déi kommunal Kompetenzen am Beräich vun der Sozialpolitik ausreizen. Mir wëllen zemol an Zesummenaarbecht mat de kommunalen Offices sociaux géint d’Veraarme vun eenzelen Deeler vun onser Gesellschaft virgoen.

Méi Streetworker. Streetworker hu sech am Kontakt mat Obdachlosen, Drogenofhängeger a Prostituéierte bewäert. D’DP wäert an de grousse Gemengen zousätzlech Sozialaarbechter astellen a geziilt Hëllefsoffere fir sozial ausgegrenzte Mënschen ausschaffen. Mir wäerten de Sozialaarbechter déi noutwendeg Mëttel zur Verfügung stellen, fir hir Aarbecht op eng effizient Aart a Weis duerchféieren ze kënnen.

Keng Prostitutioun op eise Stroossen. Mënschenhandel an oppe Prostitutioun op der Strooss wëlle mir net toleréieren.

Méi Policepräsenz a Kontrollen. Mir setzen eis dofir an, datt d’Policepräsenz a Problemquartieren erhéicht gëtt. D’Police muss iwwer déi néideg Personalressourcen an optimal technesch Mëttel verfügen, fir z.B. organiséierten Drogenhandel, organiséiert Heescherei oder Mënschenhandel ze ënnerbannen. Zousätzlech fuerdert d’DP, datt Policepatrullen a Wunnquartieren ausgebaut ginn, fir preventiv géint Abriecher virzegoen.  

Platzverweis fuerderen. De Platzverweis kläert keng Verbriechen op, erméiglecht et awer de Beamten, eng potenziell kritesch a geféierlech Situatioun opzeléisen.

Kommunal Policereglementer iwwerschaffen. Mir wëllen d’Policereglementer op hir Effizienz hin iwwerpréiwen a, wann néideg, iwwerschaffen. Fir d’Police ze entlaaschte wäerte mir bei Bedarf zousätzlech „agents municipaux“ astellen, fir Verstéiss géint dat kommunaalt Policereglement ze kontrolléieren an ze sanktionéieren.

DP National: D’DP huet sech an der Regierung dofir agesat, datt d’Kompetenze vun de sougenannte „agents muncipaux“ erweidert ginn, fir d’Police bei méi klengen Delikter ze entlaaschten.

Reegelméisseg Iwwerschaffe vun de lokale Sécherheetspläng. Mir wäerte mat den zoustännege Gemengekommissiounen, de Bierger, an de lokalen a regionale Policekommissariater lokal Sécherheetspläng opstellen a reegelméisseg iwwerschaffen, fir se op d’Bedürfnisser vun de Bierger ofzestëmmen.

Bessert Beliichtungskonzept. Mir wëlle vill frequentéiert Plazen nuets besser beliichten an doduercher méi secher maachen. Och Foussgängerweeër, Busarrêten an Zebrasträife sollen uerdentlech beliicht sinn. Dat gëllt virun allem am Wanter, wa vill Schüler mueres am Däischteren ënnerwee sinn. D’DP wëll ausserdeem d’Beliichtungskonzept vun de Gemengen op eventuell Liichtverschmotzung iwwerpréiwen, ouni de Sécherheetsaspekt ze vernoléissegen.

Präventiounsaarbecht a Jugendhaiser. Jugendhaiser sollen net nëmme sënnvoll Fräizäitaktivitéiten ubidden, mee och eng präventiv a berodend Aarbecht mat Jugendleche leeschten, z.B. an de Beräicher Zesummeliewen, Schoul, Drogen, Kriminalitéit, Gewalt, Aarbechtslosegkeet, Integratioun, Inclusioun, asw.. D’DP wäert dowéinst zesumme mat de Jugendhaiser an de Jugendlechen e pädagogescht Konzept ausschaffen.

Opklärungscampagnen an Zesummenaarbecht mat der Police. Vill Haiser sinn net genuch virun Abréch geschützt. Dowéinst wëlle mir reegelméisseg Opklärungscampagne starte mat hëllefräichen Tuyauen, wéi ee sech besser virun Abréch an anere Strofdote schütze kann. Ähnlech Opklärungscampagne sollen och zum Thema Verkéierssécherheet organiséiert ginn.

Biergerversammlungen. D’DP wëll reegelméisseg Biergerversammlungen organiséieren, wou d’Awunner op Sécherheetsproblemer hiweise kënnen. Zesumme mat de Bierger a mat  der Police wëlle mir besser Sécherheetskonzepter ausschaffen.

Defibrillatore rette Liewen. Mir wëllen d’Gemenge flächendeckend mat einfach ze benotzenden Defibrillatoren equipéieren. Dat gëllt zemol fir Schoul- a Sportinfrastrukturen a fir soss vill benotzten Ariichtungen.

2. Propretéit (Rahmenwahlprogramm)

Organiséierte Plang fir propper Gemengen. Propper a gefleegten Uertschafte si fir eis kee Luxus, mee e feste Bestanddeel vu liewenswäerte Gemengen. Mir wëllen dofir, datt d’Aarbechtsorganisatioun an deem Beräich permanent entwéckelt gëtt.

Zousätzlech Dreckskëschten. Mir wëlle genuch ëffentlech Dreckskëschten opstellen, fir Knascht op Gréngflächen an op ëffentleche Plazen ze verhënneren.

„Report-it“. Mir wëllen, ähnlech wéi d’Stad Lëtzebuerg, eng Onlinesoftware zur Verfügung stellen, wou d’Bierger kënne mellen, wann ëffentlech Infrastrukture musse gefléckt, oder Plaze musse gebotzt ginn.

Reegelméisseg Iwwerpréiwung vun der Loftqualitéit. Virun allem op vill befuerene Stroosse gëtt d’Loft verknascht. Mir wëllen d’Loftqualitéit an eise Gemenge méi dacks iwwerpréiwen a wann néideg verkéierstechnesch Moossnamen ergräifen, fir gesondheetlech Risiken ze reduzéieren.

Hondstuuten an Hondstoiletten. Mir wäerten op vill benotzte Weeër genuch Hondstuuten an Hondstoiletten zur Verfügung stellen, fir datt eis Stroossen a Plaze propper bleiwen. 

Mir schwätze vill Sproochen, online ass eng dovunner.

 • Déngscht um Bierger
 • Kommunikatioun
 • Transparenz
 • Gesond Gemengefinanzen
Details

1.Déngscht um Bierger

Duerch den Ëmbau an d'Vergréisserung vum Gemengegebai steet elo de Gemengebeamten an dem Schäffen- a Gemengerot eng modern an a punkto Technik up-to-date Infrastruktur zur Verfügung fir esou kënnen d'Bewunner vun der Conter Gemeng adequat ze servéieren. Derniewent wëlle mer den Déngscht um Bierger nach verbesseren:

 • D'Ëffnungszäiten vun de Büroen nach eng Kéier iwwerpréiwen. D'Aféierung vun dem fréie Mëttwochmoien ass schonns een Succès. Mir wëllen Gemengeservicer nach méi accessibel maachen.
 • D'Gemengepersonal soll duerch spezifesch Formatiounen op déi nei Aufgaben virbereet ginn, besonnesch d' Voleten Kommunikatioun an informatesch Applikatiounen sollen net ze kuerz kommen. D'DP gesäit d'Gemengen als fortschrëttlechen Employeur, deen seng Mataarbechter motivéiert a seng Aufgaben zur Zefriddenheet vun hire Bierger mécht.
 • De ganze Volet vun enger e-Gemeng soll verdéift ginn, fir esou verschidden Demanden elektronesch eranzereechen a beaarbecht ze kréien. Dëst geschitt andeems de Guichet électronique méi entwéckelt gëtt, d'Disponibilitéit vun der Conter Gemeng online weider ausgebaut gëtt an d'Benotzerfrëndlechkeet vun dëse Servicer verbessert gëtt. Dat selwecht zielt och fir d’elektronesch Aktenasiicht. Dëst soll an enker Zesummenaarbecht mam Syndicat Intercommunal de la Gestion Informatique (SIGI) geschéien.

2.Kommunikatioun an Transparenz

Eng adequat Kommunikatioun tëschent der Gemeng an de Bierger ass immens wichteg. Zesummen mat der DP sinn an de leschte Joren eng Rei Schrëtt ënnerholl ginn, fir dëss Kommunikatioun ze verbesseren, wéi zum Beispill den oppenen Redaktiounsgrupp fir de Gemengebuet, d'Conter-App oder nach d'Präsenz op Facebook. Mir wëllen heirop opbauen an de Mix tëschent klasseschen a moderne Kommunikatiounsformen nach weider verdéiwen an ausbauen:

 • Den oppenen Redaktiounsgrupp vum Conter Gemengebuet bäibehalen.
 • Een e-Gemengebuet aféieren. Eng elektronesch Newsletter soll all Interesséierten a méi kuerzen Ofstänn iwwert dat wichtegst informéieren.
 • De Kontakt mat de Bierger iwwert Facebook, Sms-to-citizen an Twitter verstäerken.
 • Den elektronesche Reider an allen Uertschaften vun eiser Gemeng opriichten.
 • Weiderhin reegelméisseg Informatiounsversammlungen a Biergerconsultatiounen ofhalen, fir bei verschiddene Projetën direkt de Kontakt mat eise Matbierger ze hunn an esou hir Iddiën mat an d'Projetën afléissen ze loossen.
 • Mir wëllen och a verschiddene Sproochen kommunikéieren. D'Lëtzebuergescht ass a bleift déi wichtegt Sprooch, awer méi Publikatiounen sollen och op Däitsch, Franséisch an Englesch erauskommen, fir esou vill méi Matbierger direkt unzeschwätze kënnen.
 • All politesch a verwaltungsrelevant Dokumenter, déi keng perséinlech Informatiounen enthalen, sollen onageschränkt iwwert d'Internetsäite vun der Gemeng disponibel sinn.
 • Och weiderhin wëllt d'DP, dass eis Gemengekommissiounen fir jiddereen op sinn an d'Posten ëffentlech ausgeschriwwe ginn.

3.Gesond Gemengefinanzen

D'DP stoung nach ëmmer fir gesond Gemengefinanzen. Ët stëmmt, dass an de leschte Joren vill an d'Gebaier an an d'Infrastrukturen investéiert gouf, ënner anerem, well een immensen Investissementsstau, deen sech iwwert Joren ugeheeft hat, huet missen opgeschafft ginn. Onëmgänglech Investissementer waren de Kaf vun der Hal fir de Service Technique op engem Site ze regroupéieren oder d'Moderniséierung an den Ausbau vum Gemengegebai. Mais awer och d'Investissementer an ee modernen Kanalisatiounssystem mat genuch Bassins de rétention an och fir d'Drénkwaasser goufen an Ugrëff geholl. Zesummen mam Bau vun der Schoul fir den Cycle 1 an der Vergréisserung vun der Maison Relais goufen elo déi néideg Jalonë gesat, well eis Uertschaften an den nächste Jore wuessen. Dëst fir och Enkpäss an deenen domat verbonnenen Onannehmlechkeeten an den nächste Joren ze verhënneren. Fir dëss bedarfsorientéiert an noutwenneg Investissementer ze finanzéieren huet een Emprunt missen opgeholl ginn, deen awer d'Gemengefinanzen net nohalteg belaaschte wäert. De Plan Pluriannuel de Financement projezéiert fir 2019 an 2020 all Kéiers een Iwwerschoss am ordinäre Budget vun ronn 1,5 Milliounen €, wat ongeféier 10 % vun den Recettes ordinaires ausmaachen an esou genuch Spillraum fir zukünfteg Investissementer léisst. No 1-2 Iwwergangsjoren wäert d'Conter Gemeng dann och voll vun der Gemengefinanzreform profitéieren. Duerch méi Awunner an och méi Aarbechtsplazen an der Gemeng wäerten déi ordinär Recetten nach méi klammen. A punkto Gemengefinanzen setzt d'DP sech an:

 • Déi responsabel Finanzpolitik weiderzeféieren, ënner anerem fir bei all Investissementer déi beschtméiglech Qualitéit zum beschte Präis unzestriewen.
 • Sech no alternativen Finanzéierungsmodeller ëmkucken, wann ët Sënn mécht, wéi zum Beispill Public Private Partnership oder Crowdfunding bei Solaranlagen.
 • Ee Weiderbestoen vun der Finanzkommissioun.

 

1. Déngscht um Bierger (Rahmenwahlprogramm)

Biergerbüroe mat flexibelen Ëffnungszäiten. Mir setzen eis besonnesch a méi grousse Gemenge fir sougenannte Bierger-Centeren an, fir gängeg Saache séier an onkomplizéiert z’erleedegen. Mir wëllen do, wou et nach net de Fall ass, d’Ëffnungszäiten op d’mannst op munchen Deeg un d’Aarbechtszäite vun de Bierger upassen a sougenannten Owesstonnen ubidden.

Gutt geschoult Gemengepersonal. De Kontakt an d’Kommunikatioun mat de Bierger gehéieren zu de wichtegsten Aufgabe vun enger Gemeng. Mir wäerten d’Gemengepersonal op dës Aufgab virbereeden, andeems mir spezifesch Formation continue zur Verfügung stellen. D’DP gesäit d’Gemengen als fortschrëttlechen Employeur, deen seng Mataarbechter motivéiert a seng Aufgaben zur Zefriddenheet vun hire Bierger erfëllt.

E-Gemenge maachen de Kontakt mam Bierger méi einfach. An de leschte Jore gouf scho munches gemaach, fir datt déi meescht Demanden an enger Gemeng kënnen online gemaach ginn. D’DP wäert d’Disponibilitéit vun de Gemengen online weider ausbauen an d’Benotzerfrëndlechkeet vun de Servicer verbesseren.

Elektronesch Aktenasiicht. Mir wëlle kommunal Verwaltungsvirgäng méi transparent a fir de Bierger novollzéibar gestalten. Dowéinst wëlle mir dem Beispill vun der Stad Lëtzebuerg nogoen an de Bierger eng elektronesch Asiicht an d’Akten an an den aktuelle Stand vun den Ufroe méiglech maachen.

Kommunal Mediatiounsstell. Streidereien ënner Nopere kommen ëmmer nees vir. D’DP wëll dowéinst en neutralen Ombudsmann domat beoptragen, bei Problemer a Streidereien ze schlichten, wann dëst vun enger vun de betraffene Persounen erwënscht ass.

2. Kommunikatioun (Rahmenwahlprogramm)

Traditionell a modern Kommunikatiounsmëttel. De Kontakt mat de Gemenge soll fir de Bierger sou einfach wéi méiglech sinn. D’DP setzt nieft den traditionelle Kommunikatiounsweeër (z.B. de „Gemengebuet“) virun allem op den Internet an déi sozial Medie, fir datt d’Kommunikatioun esou séier wéi méiglech ass.  

Informéieren ass gutt, kommunizéieren ass besser. Déi sozial Medien erlaben et dem Bierger ganz bequem seng Gemeng ze kontaktéieren an esou eventuell Problemer onkomplizéiert ze léisen. Mir wëllen de Kontakt mat de Bierger iwwer Facebook an Twitter verstäerken.

Elektronesch Informatiounstafelen. Mir wëlle méi elektronesch Informatiounstafelen an d’Duerfagäng an op aner strategesch wichteg Plazen opstellen, fir wichteg Informatiounen a Manifestatiounen z’affichéieren.

Biergerconsultatiounen. Mir wëlle reegelméisseg Biergerconsultatiounen organiséieren, an deenen d’Bierger dem Schäfferot hir Suergen, Problemer a Virschléi matdeele kënnen. D’Gemeng soll duerfir suergen, datt dem Bierger säin Uleies en uerdentleche Suivi kritt. D’Leit sollen och wëssen, wou hir Proposen oder Reklamatiounen dru sinn.

„Report-it“. Mir wëllen, esou wéi an der Stad, eng Online-Software, mat där de Bierger ka matdeelen, wann eppes an der Gemeng sollt gefléckt oder eppes sollt gebotzt ginn.

Verständlech kommunizéieren. Mir wäerten eis dofir asetzen, datt d’Kommunikatioun tëschent Gemeng a Bierger méi einfach a verständlech gëtt. Mir wëllen, wa méiglech, op déi komplizéiert Beamtesprooch verzichten. Weider sollen d’Gemenge bei all Kommunikatioun ëmmer op op d’mannst zwou vun den offiziellen Amtssprooche gebrauchen. Wa méiglech, wëlle mir och méi lëtzebuergesch gebrauchen.

3. Transparenz (Rahmenwahlprogramm)

Videoiwwerdroung vu Gemengerotssëtzungen. Gemengerotssëtzungen iwwerschneiden sech oft mat den Aarbechtszäiten. D’DP wëll, datt all d’Gemengerotssëtzunge gefilmt, a live oder zäitversat iwwerdroe ginn.

Online-Zougang zu Dokumenter. All politesch a verwaltungsrelevant Dokumenter, déi keng perséinlech Informatiounen enthalen, sollen onageschränkt iwwer d’Internetsäite vun de Gemengen disponibel sinn.

4. Gesond Gemengefinanzen​ (Rahmenwahlprogramm)

Reegelméisseg Screeningen. D’DP setzt sech fir méi Effizienz bei den Ausgabe vun de Gemengen an a wëll iwwer sougenannte Screeningen an (inter-) kommunalen Akafzentralen zousätzlech Raim fir nei Initiativen an Investitioune schafen. Mir triede fir eng responsabel Finanzpolitik an. D’Verscholdungskapazitéite sollten nëmmen da genotzt ginn, wa bedarfsorientéiert Investitiounen an d’Zukunft vun der Gemeng a vun hire Bierger noutwendeg sinn. Dobäi muss op d’Nofollegkäschte fir de Gemengebudget uecht gedoe ginn.

Alternativ Finanzéierungsmodeller. Wa méiglech a sënnvoll, wäerte mir Investitiounen zesumme mat privaten Entreprisen an interesséierte Bierger oder mat Hëllef vun alternative Finanzéierungskonzepter (z.B. Public Private Partnership oder Crowdfunding bei Solaranlagen oder Wandmillen) maachen.

DP National: Enn 2016 huet d’Parlament eng Gemengefinanzreform ugeholl, déi fir eng méi gerecht Verdeelung vun de finanzielle Mëttelen op déi eenzel Gemenge suerge wäert. D’DP huet mat der Aféierung vun engem Kompensatiounsmechanismus dofir gesuergt, datt mat dëser Reform keng Gemeng finanziell méi schlecht do steet, wéi am Referenzjoer 2015. D’Regierung huet déi enorm Wichtegkeet vun der Aarbecht erkannt, déi d’Gemengen am Interessi vun de Bierger leeschten. Dowéinst gouf beschloss, datt de Staat déi gesamt Käschte fir d’Gehälter vum Léierpersonal iwwerhëlt a soumat de Gemenge ronn 90 Milliounen Euro pro Joer méi zur Verfügung stinn. 74 Gemengen hunn dank der Gemengefinanzreform méi Geld zur Verfügung, wéi dat virun der Reform de Fall war. 

 

Eis Energie setze mir geziilt an, zum Beispill fir Energie ze spueren.

 • Energieeffizienz
 • Ëmweltfrëndlechkeet
Details

1.Energieeffizienz

Mir sti fir eng nohalteg Notzung vun eise Ressourcen. Wéi schonns an de leschte Joren ugefaangen, soll och weiderhin all neie Projet no ëmweltfrëndlechen a ressourcëschounende Critèren geplangt an ëmgesat ginn.

 • D'Conter Gemengegebai ass ee gutt Beispill, wéi een een aalt Gebai bei der Renovatioun energetesch sanéiere kann. Och bei weidere Projetën, wéi zum Beispill den Ëmbau vum Veräinsbau zu Éiter oder der Renovatioun vum Mutferter Centre Culturel wëll mer dësem Punkt Rechnung droën.
 • Mir wëllen duerch eng Analyse erausfannen, wéi d'ëffentlech Hand nach méi déi erneierbar Energien an eiser Gemeng asetze kann, sief dat duerch d'Benotzen vu gréngem Stroum, awer och duerch eng eege Produktioun wéi zum Beispill Photovoltaik.
 • Den bestoenden Diecherkadaster fir eng optimal Solarenergienotzung méi public maachen an esou den interesséierte Bierger an Entreprisen dëss Techniken méi no bréngen.
 • Bei zukünftegen Ausschreiwungen méi d'Nohaltegkeetskritären, wéi d'Nohaltegkeet u sech, d'Ëmweltverdréiglechkeet, d'Kreeslafwirtschaft, de schounende Waasserverbrauch an d'Energieeffizienz berécksiichtegen.
 • D'Stroossebeliichtung soll energetesch verbessert ginn. Dëst geschitt duerch energieeffizient Alternativen, wéi zum Beispill LED-Luuchten.
 • Den Aarbechtsgrupp Pacte-Climat soll wieder bestoën.
 • De Fuerpark vun der Gemeng no an no op schuedstoffaarm Gefierer ëmrëschten. Och de Reseau vu Luetstatiounen fir Elektroautoën soll ausgebaut ginn.

2.Ëmweltfrëndlechkeet

Eis Ëmwelt läit eis ganz um Häerz. Eng gesond Ëmwelt ass de Garant fir dass och mir ouni Problemer liewe kënnen. Och an dësem Domaine wëlle mir den elo schonns héije Niveau nach verbesseren.

 • Mir stinn fir een aktive Quelleschutz, fir dass mer an Zukunft ons eege Quellen erëm zu 100 % benotze kënnen.
 • Weiderhin dofir Suerg droen, dass déi néideg Investissementer fir d’Vergréisserung vum Kanalisatiounssystem gemaach ginn, fir z'evitéieren dass et beim Wuessen vun der Gemeng  zu onkontrolléierten Iwwerschwemmungen kommen kann. Duerfir mussen och Bassins de rétention gebaut ginn an au fur et à mesure den Trennsystem vun Haushaltsofwaasser a Reewaasser flächendeckend ausgebaut ginn. Dëst geschitt zesummen mam Syndicat Intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Est (SIDEST).
 • Bei der Sanéierung oder Neibaute vu kommunalen Infrastrukturen wëlle mer Reewaassernotzungssystemer aplangen, mat deenen zum Beispill Sanitäranlage kënne waasserspuerend fonctionnéieren. Mir wëllen och bei private Projetën dëss Iddi ënnerstëtzen.
 • De Bësch, besonnesch eise Gemengebësch soll weiderhin nohalteg genotzt ginn. Elo gëtt schonns ee groussen Deel vun der Coupe als Energiequell vun der Hackschnitzelheizung um Schoulcampus genotzt. Bei zukünftege grousse Projetën soll gepréift ginn, wou weider där Anlagen Sënn maachen.
 • Mir wëllen de Baueren, deene mer hir Leeschtung an der multifunktioneller Landwirtschaft héich urechnen, hir Aarbecht och weider valoriséieren an ënnerstëtzen, wéi zum Beispill beim Feldweeprogramm oder dem Heckenschnittprogramm laanscht d’Felder an d’Wisen.
 • Mir gesinn den Offall als Ressource an d’Offallpolitik als ee wichtegen Deel vum Ëmweltschutz. Besonnesch am Beräich vun der Offallvermeidung, dem Recyclage an der Kreeslafwirtschaft wëlle mir weider Impulser setzen. Heibäi wäerte mir och déi lokal Entreprisen an eis Matbierger an eis Strategie mat abannen.
 • An dësem Kontext sollen am ëffentlechem Raum Poubellen fir d’getrennt Sammelen opgeriicht ginn oder eng eege Kollekte vu Kartong agefouert ginn.
 • De Recyclingszenter an d’Biologesch Statioun vum SIAS, wou mir mat deenen anere Gemengen aus dem ieweschte Syrdall zesummeschaffen si wichteg Bausteng an dësem Domaine a mir wëlle kucken, wéi mer dës Aktivitéiten nach verdéiwe kënnen.
 • Och soll gekuckt ginn, wou een ee Fernwärmenetz Sënn mécht.

 

1. Energieeffizienz​ (Rahmenwahlprogramm)

Nei Wunngebidder mat neien Energiekonzepter. D’DP setzt sech dofir an, datt grouss Lotissementer an Zukunft en Energiekonzept kréien. Dës Konzepter sollen zesumme vun der Gemeng, dem Promoteur an dem Bauhär ausgeschafft ginn.

DP National: D’DP fuerdert zënter 2008 d’Aféierung vun enger Klimabank, déi de Bierger bei der Finanzéierung vun Albausanéierunge finanziell ënner d’Äerm gräife soll. Mat dëser Regierung hu mir eis Iddi an d’Realitéit ëmgesat. Zënter dem 1. Januar 2017 fonctionnéiert d’Klimabank! Bis ewell hunn d’Bierger missen hir Sanéierungsprojete komplett virfinanzéieren. Dank der Klimabank kënnen déi Betraffen elo e Prêt à taux zéro bis zu 100.000 Euro ufroen, dee vum Staat subventionéiert gëtt.

Ëffentlech Gebaier energetesch sanéieren an erneierbar Energië fërderen an notzen. D’DP setzt sech fir en Investitiounsprogramm tëschent Staat, Gemeng a Gemengesyndikater an, deen deelweis mat innovative Finanzéierungsmechanisme kann ëmgesat ginn (zum Beispill mat engem Public Private Partnership). Do wou et sënnvoll a finanziell vertrietbar ass, sollen ëffentlech Infrastrukturen energetesch sanéiert ginn.

D’ëffentlech Hand muss bei der Notzung vun erneierbaren Energien e Virbild sinn. D’ëffentlech Hand muss hirer Virbildfunktioun a Saachen erneierbar Energië gerecht ginn. Mir wëllen dofir an de Gemengen e séiert a komplett Ëmklammen op grénge Stroum duerchsetzen. Mir erhoffen eis esou net nëmmen eng gréisser Demande vu gréngem Stroum, mä och e neie Wand fir d’Produktioun an d’Fuerschung no erneierbaren Energien.

D’Stroossebeliichtung energetesch verbesseren. D’Stroossebeliichtung mécht e groussen Deel vum Stroumverbrauch vun enger Gemeng aus. D’DP wëll dofir de Stroumverbrauch vun der Stroossebeliichtung lues a lues reduzéieren andeem een op energieeffizient Alternativen zréckgräift, wéi zum Beispill op LED-Luuchten.

Diecherkadaster fir optimal Solarenergienotzung. D’DP wäert an all Gemeng en Diecherkadaster opstellen, deen d’Diecher oplëscht, déi fir d’Solarenergienotzung gëeegent sinn. Mir wäerten awer och analyséieren ob et ëffentlech Fläche ginn, déi och kéinte fir d’Produktioun vun erneierbarer Energie benotzt ginn.

„Fern- und Nahwärmenetzer“ ausbauen, do wou et Sënn mécht. D’DP wäert do, wou et wirtschaftlech Sënn mécht, „Fern- a Nahwärmenetzer“ schafen, bzw. ausbauen.

Ëffentlech Ausschreiwungen och mat Nohaltegkeetskritären. Zousätzlech zu den traditionelle Kritären, wëlle mir bei ëffentlechen Ausschreiwungen an aneren Acquisitioune kloer Richtlinne festleeën, déi d’Kritäre vun Nohaltegkeet, Ëmweltverdréiglechkeet a Kreeslafwirtschaft, schounende Waasserverbrauch an Energieeffizienz berécksiichtegen.

Fuerpark ëmrëschten a Luetstatiounen installéieren. D’DP setzt an de Gemengen op Elektromobilitéit a wäert den ëffentleche Fuerpark no an no op schuedstoffaarm bzw. elektresch Gefierer ëmrëschten. Zesumme mat private Partner wäerte mir de Reseau vu Luetstatioune fir Elektroautoen ausbauen.

2. Ëmweltfrëndlechkeet (Rahmenwahlprogramm)

De Bësch nohalteg notzen. Mir setzen eis fir eng nohalteg Opforstung an Notzung vum Bësch an, zum Beispill als Energiequell am Kader vun Hackschnitzelheizungen.

Landwirtschaft a Landschaftsfleeg gehéieren zesummen. Eis multifunktionell Landwirtschaft spillt nach ëmmer eng wichteg Roll an der Landschaftsfleeg. Mir erkennen d’Leeschtung un eise Baueren un a wëllen hir Aarbecht, am Aklang mat der Natur an der Aartevillfalt, och weider ënnerstëtzen.

Aktive Buedemschutz. Den aktive Buedemschutz gehéiert zu eisen absolute Prioritéiten am Ëmweltberäich. Mir wäerten net nëmme verhënneren, datt den Zoustand vun eise Biedem sech weider verschlechtert, mee mir wäerten och verknaschte Buedem sanéieren. Fir weiderhi kënnen eng qualitativ héichwäerteg Drénkwaasserversuergung ze garantéieren ass en effiziente Quelleschutz onbedéngt noutwendeg.

DP National: Zënter dem 1. Januar 2016 dierfen d’Gemenge keng Planzeschutzmëttel méi op ëffentleche Plazen asetzen. D’Regierung mécht sech doniewent staark fir d’Revalorisatioun vu kontaminéierte Biedem an den Industriefrichen. Esou huet den DP-Logementsminister ugekënnegt, datt zu Diddeleng, Wooltz, Péiteng a Belval ronn 60 Hektar Land revaloriséiert ginn a ronn 1.500 nei Wunnenge fir 3.500 Awunner a méi wéi 126.000 Quadratmeter Geschäftsfläche wäerten entstoen.

Offallpolitik ass Ressourcepolitik. D’Offallpolitik a Stied, Gemengen awer och doheem ass e wichtegen Deel vum Ëmweltschutz, fir deen sech d’DP op lokalem Niveau asetzt. Besonnesch am Beräich vun der Offallvermeidung, dem Recyclage an der Kreeslafwirtschaft wëlle mir weider Impulser setzen. Heibäi wäerte mir och déi lokal Entreprisen an d’Bierger an eis Strategie mat abannen. Eist Zil ass, datt ëmmer méi Offall vermidde bzw recycléiert ka ginn an ëmmer manner Offall op den Deponië lant. D’DP wäert dofir op d’Ariichte vu regionale Recyclingszentere setzen, déi de Bierger laang Weeër erspueren a wou doniewent och eng gratis Berodung fir d’Bierger ugebuede gëtt. 

DP National: Den DP-Landwirtschaftsminister sensibiliséiert mat senger „AntiGaspi“-Campagne d’Gastronomie, d’Schüler an interesséiert Bierger iwwer d’Folge vun der Liewensmëttelverschwendung an informéiert wéi ee selwer manner Iesse verbëtze kann.

Méi Kompostanlagen ubidden Mir wëlle méi biologesch Kompostanlagen ënnerstëtzen, déi eng ëmweltfrëndlech Alternative fir natierlech Offäll duerstellen.

Wandmillen nëmmen do, wou se och sënnvoll sinn. Mir wëllen eng streng Iwwerpréiwung vun der Faisabilitéit a vum Notzungsverhältnis vu Wandmillen am Verglach mat den Nuisancen. D’Bierger mussen an d’Planifikatioun mat abezu ginn. D’Akzeptanz vun de betraffene Leit ass fir ons e ganz wichtegen Deel bei der d’Realisatioun vu Wandmilleprojeten.

Kläranlagennetz ausbauen. D’DP ass sech bewosst, wéi wichteg eis Kläranlage sinn a wëll dowéinst den europäesche Bestëmmungen nokommen. Kläranlagen a Réckhalbecke si fir d’DP eng Prioritéit am Kader vum Ëmweltschutz.

Reewaassernotzung optiméieren. D’Waasserknappheet ass zu Lëtzebuerg zu engem seriöe Problem ginn. Bei der Sanéierung vu Neibaute vu kommunalen Infrastrukture wëlle mir dofir Reewaassernotzungssystemer aplangen, mat deenen zum Beispill Sanitäranlage kënne waasserspuerend fonctionnéieren.

Lëtzebuerg kann alles erreechen. Ze Fouss, mam Bus, Zuch, Vëlo an Auto.

 • Allgemeng Mobilitéit
 • Verkéierssécherheet
 • Douce Mobilitéit
 • Parksituatioun
Details

1.Mobilitéit allgemeng

Duerch hier Proximitéit zur Haaptstad awer och duerch déi floréierend Aktivitéitszonen vun eiser Gemeng, leiden sämtlech Uertschaften ënnert deem enormen Verkéier, deen duerch se fiert. Dëst stellt eng Belaaschtung fir eis all duer. Derniewent sollen d’Matbierger aus der Conter Gemeng awer och d’Méiglechkeet hunn, sech ouni weider Problemer an der Gemeng an doriwwer eraus beweegen ze kënnen. An de leschte Joren huet d’DP d'Decisiounen mat gedroen, dass d’Offer vum ëffentlechen Transport an eiser Gemeng sech verbessert huet, wéi zum Beispill de Contibus, de Clubbus oder eng besser Offer vum ëffentlechen Transport Sonndes. Weiderhin wëller mer eis asetzen:

 • Fir een direkten Uschloss vun den Aktivitéitszonen “um Rosswénkel” a “Weiergewan” un d’Tréierer Autobunn.

 • Fir een direkten Uschloss vun der Aktivitéitszone “Chaux de Contern” un de Sandweiler Contournement.
 • Fir ee Contournement vu Contern, deen Rond-Point fir op Izeg mat der Syrener Heed verbënnt an esou de Conter Duerfkär vum Transitverkéier entlaascht an awer och Accès fir déi nei Quartieren am ënneschten Duerf soll sinn. Bei dësem Projet sollen och d’Nopeschgemeng mat abezu ginn, fir Syren an engems z’entlaaschten.
 • Mir wëllen den Impakt vum ville Verkéier op eis Gesondheet an op d’Ëmwelt duerch Zielungen vum Verkéier an Analysen vun de Schuedstoffer an der Loft an de verschiddenen Dierfer quantifizéieren an dann zesummen mat aneren Acteuren konkret Léisungen ëmsetzen. Plazen fir esou Analysen kënnen d’Kräizgaass zu Conter, d’Réimecherstrooss zu Mutfert oder nach d’Kräizung zu Éiter sinn.
 • D’DP ënnerstëtzt de Projet vun enger multimodaler Plattform fir Zuch, Bus a Mobilité douce zu Mutfert, fir esou den ëffentlechen Transport nach méi attraktiv ze maachen.
 • D’Offer vum Conti-Bus a vum Clubbus analyséieren an ausbauen.
 • D’Offer vun de Bussen nuets a sonndes nach weider verbesseren. Dozou gehéiert och d'Offer vun de Festivitéite-Busen ze consolidéieren.
 • D’Linn 142, de de ganze Syrdall vun Nidderaanwen bis op Mutfert verbënnt bis op Conter verlängeren.
 • D’Séniorerie an de Schoul- a Sportscampus un den ëffentlechen Bus-Reseau ubannen.

2.Verkéierssécherheet

An der selwechter Optik ass d’Verkéierssécherheet ze gesinn. Mir wëlle weider Mesuren ëmsetzen, dass de Verkéier an an tëschent eisen Dierfer berouegt gëtt:

 • De Programm fir an den Entréeën vun den Uertschaften de Verkéier auszebremsen soll duerch Adaptatiounen vum Strosseverlaf an d’Opstellen vun Dialog-Schëlter, déi déi reell Vitesse uweisen opgestallt, ëmgesat ginn.
 • Op sensibele Plazen soll gepréift ginn, op een net Verkéiersluuchten installéiere kann, déi op rout sprangen, wann een ze séier fiert.
 • Dat ganzt Stroossen- a Weernetz, grad esou wéi och d’ëffentlech Plazen sollen systematesch analyséiert ginn, wéi eng Verbesserungen a punkto Verkéierssécherheet gemaach kënne ginn, duerch, zum Beispill eng besser Beliichtung oder eng besser Beschëlderung.
 • Mir ënnerstëtzen d’Tempo-30-Zone an der Syrener Strooss zu Conter.

3.Mobilité douce

Ee wichtegen Facteur ass och d’Mobilité douce, fir sech zu Fouss a mam Vëlo op kuerze Strecke ze deplacéieren an esou een Deel vum Autosverkéier ënnerbannen ze kënnen:

 • Ee koherent Gesamtkonzept fir d’ganz Gemeng an och driwwer eraus ausschaffen an dann relativ séier ëmsetzen.
 • Ët ass eis ganz wichteg fir eng besser Vernetzung vun eisen Uertschaften an der Gemeng ze suergen, besonnesch duerch d’Schafen vu Vëlos- a Foussweeër tëschent Conter a Mutfert a Méideng a Mutfert.
 • An den eenzelnen Dierfer méi konkret déi verschidde Quartieren ënnereneen a mat den Duerfkären verbannen.
 • Ee punktuelle Vëloslokatiounsystem fir klassesch Vëloen an e-Biken aféieren, mat Statiounen op de Garen, an den Aktivitéitszonen an an den Duerfzentren. Fir Synergien ze schafen kann een sech hei fir dee selwechte System, wéi an der Stad Lëtzebuerg entscheeden.
 • Op de Garen Vëlosgaragen installéieren.
 • D’Ubannen un den nationale Vëlosreseau.

4.Parkingssituatioun

Op verschiddene Parkingen an eiser Gemeng, wéi zum Beispill zu Mutfert am Soibelwee, zu Éiter virum Kulturzenter oder zu Conter am ale Schoulhaff, fënnt een den Dag iwwer keng fräi Parkplaz méi, wëll dëss duerch Leit besat sinn, déi de ganzen Dag an der Stad schaffen.

 • D’DP wëll de Parking résidentiel flächendeckend iwwert d’ganz Gemeng aféieren. D’Awunner vun der Conter Gemeng kënnen och weiderhin onbegrenzt an iwwerall an der Gemeng parken. Fir déi aner gëtt d’Parken op e puer Stonnen mat enger Parkscheif limitéiert. Esou profitéiert och de Commerce an eisen Dierfer vu méi disponibele Parkplazen den Dag iwwer. Dëst soll duerch een Agent municipal kontrolléiert ginn.
 • Mir setzen eis dofir an, dass d’Zuel vun de Parkplazen bei eise Gare vergréissert gëtt.
 • Bei neie gréissere Projetën muss gekuckt ginn, dass vun Ufank un genuch Parkplazen mat geplangt ginn.

 

1. Mobilitéit allgemeng (Rahmenwahlprogramm)

Uertschaften a Stied besser matenee vernetzen. D’Offer vum ëffentlechen Transport ass dacks net genuch openeen ofgestëmmt. Duerch eng besser interkommunal a regional Zesummenaarbecht solle strategesch Standuerter, wéi z.B. Akafszentren, Kinoen oder Kliniken, och mam ëffentlechen Transportmëttelen erreechbar sinn.

Mobilitéit am ländleche Raum däitlech verbesseren. Mir wëllen d’Offer am ëffentlechen Transport méi effizient gestalten. Dowéinst wëlle mir dat staatlecht organiséiert Transportnetz virun allem am ländleche Raum op Lücken iwwerpréiwen an op den Niewenachsen e Ruffbusmodell ausbauen. Esou soll de Bierger bequem vu senger Hausdier zu engem gewënschten Zil (bspw. Muséeën, Concertshalen, Sportinfrastrukturen, Schwämmen, Museksschoulen, ëffentlech Bibliothéiken, Kinoen...) bzw. zu enger Zuch- oder Bushaaptachs transportéiert ginn.

Ëffentlechen Transport nuets méi attraktiv gestalten. Besonnesch am Nuetsliewe feelt et dacks un Alternativen zum Auto. Mir wëllen op vill befuerene Strecken d’Horaire vum  ëffentlechen Transport upassen, fir esou virun allem Jugendlecher dovun ofzehalen, iwwermidd oder ënner Alkoholafloss mam Auto ze fueren. Dat bréngt eng wesentlech Verbesserung vun der Verkéierssécherheet.

DP National: Mir hunn an der Regierung d’Entscheedung getraff, testweis Nuetszich un de Weekender anzeféieren. Zënter dem 11. Dezember 2016 fueren d’CFL-Zich tëschent der Stad a Rodange an tëschent der Stad an Ëlwen bis hallwer véier an der Nuecht. No dëser éischter Testphase kënnen zousätzlech Nuetszich op anere Linnen dobäi kommen.

Zoubréngerdéngschter op d’Gare garantéieren. Fir datt déi testweis agefouert Nuetszich e Succès ginn, wëlle mir an de Gemenge Shuttlebusser aféieren, déi och nuets tëschent der Gare an de Wunnuerter fueren.

Fuergemeinschafte fërderen a belounen. Mir wëlle Carpooling-Modeller testen a Gefierer mat méi Leit bevirdeelegen, z.B. duerch eng méi gënschteg oder prioritär Notzung vu Parkhaiser.

Best practice: Zënter Oktober 2015 fonctionnéiert an der Stad Lëtzebuerg net nëmmen de „Vel’Oh“, mee och de „Carloh“. D’Carsharing-Offer vun der Stad kënnt gutt un an ass mëttlerweil op méi Statiounen disponibel.

„Gréng Well“ op vill befuerene Stroossen testen. Déi sougenannte „Gréng Well“ erlaabt et den Automobilisten, déi sech op enger Streck un eng fixéiert Vitesse halen, d’Verkéiersluuten an hirer grénger Phase ze passéieren. D’Aféierung vun esou „Grénge Wellen“ huet a ville Stied am Ausland de Verkéier méi fléissend a méi effizient gemaach. Och d’Leit, déi laanscht esou Stroosse wunnen, profitéieren dovunner, datt d’Gefierer manner dacks stoppen an erëm ufueren. Dat bedeit manner Kaméidi a manner Loftverschmotzung. Zemol owes a nuets versprieche mir eis positiv Erfarungen duerch déi „Gréng Well“.

Hannergrond: An der Stad an zu Esch fonctionnéiert déi „Gréng Well“ scho gutt. Analyse vum Transportministère no, eegnen sech 14 weider Strecken zu Lëtzebuerg fir d’Ëmsetze vu „Grénge Wellen“. D’DP ënnerstëtzt d’Aféiere vun neie Pilotprojeten.

2. Verkéierssécherheet (Rahmenwahlprogramm)

Tempolimit a Wunngebidder a bei Schoulen. D’DP wäert d’Extensioun vun Tempo-30-Zonen a Wunngebidder a ronderëm Schoule weider ausbauen. Mir wäerten och speziell Sécherheetsmoossname fir Kanner iwwerpréiwen.

Rout Luuchte fir Foussgänger mat Zäitugab installéieren. Foussgänger sinn dacks ongedëlleg, wa se musse laang beim Zebrasträife waarden. Mir setzen eis dofir an, do wou et Sënn mécht, Rout Luuchten z’installéieren, déi d’Sekonne bis bei déi nächst Gréngphas erofzielen.

Dialog-Schëlter effizient asetzen. Dialog-Schëlter weisen d’Vitesse vun de Gefierer, déi laanschtfueren an appelléieren un d’Vernonft an d’Eegeverantwortung vun den Automobilisten. Mir wëlle virun allem Tempo-30- an Tempo-20-Zonë flächendeckend mat esou Schëlter equipéieren, well do besonnesch dacks ze séier gefuer gëtt.

Hannergrond: Déi flächendeckend Aféierung vun Dialog-Schëlter an Tempo-30-Zonen huet enger Analys vu Berlin no zu enger däitlecher Reduktioun vun ze héiger Vitesse gefouert.

Geziilten Asaz vu verkéiersberouegende Mesuren. Virun allem an der Entrée vun Uertschafte gëtt dacks ze séier gefuer. Mir wëllen an Uertsagäng an op soss sensibele Plazen iwwerpréiwen, ob sougenannt Fuerbunndeeler, Verkéiersinselen oder aner verkéiersberouegend Mesure Sënn maachen.

Ze schnell fueren „bestrofen“. Mir wëllen an der Entrée vun Uertschaften a bei Schoulen e System testen, bei deem eng rout Luucht ugeet, wann een ze séier fiert. Esou e Modell soll d’Leit souwuel sensibiliséieren an ze séiert Fuere „bestrofen“.

Sécherheetslücke bei ëffentleche Weenetzer zoumaachen. D’DP wäert déi néideg Moossnamen ergräifen, fir grad u Spillplazen, Schoulen, Fräizäitariichtungen a Betreiungsstrukturen d’Sécherheet vun de Foussgänger a Vëlosfuerer ze garantéieren. Mir wëllen all geféierlech Plazen am kommunale Verkéiersnetz detektéieren an deementspriechend entschäerfen. Zu eiser Léisung fir méi Sécherheet fir Foussgänger gehéieren och méi breet Trottoiren a beliichten Zebrasträifen.

„Kiss-and-Ride“-Zonë viru Schoulen. Mir wëlle „Kiss-and-Ride“-Zonë viru Schoulen aféieren. Eltere kënnen hir Kanner do enger Begleetpersoun iwwerginn, déi mat de Kanner bis bei d’Schoul geet. Do, wou et sënnvoll ass, wëlle mir virun an no der Schoul Schülerlotsen asetzen.

3. Mobilité douce (Rahmenwahlprogramm)

Vëlosweenetz ausbauen. D’DP wëll déi kommunal Offer u Vëlosweeër ausbauen. Virun allem Schoulen a beléifte Fräizäitanlage solle sécher mam Vëlo erreechbar sinn. Mir wäerten dofir méi en dichten a séchere Reseau u Vëlosweeër bauen.

DP National: D’Koalitioun huet 2015 decidéiert, dat bestoend Vëlosweenetz ëm ronn 1.100 Kilometer, verdeelt op 41 Vëlosweeër, auszebauen. Dës zousätzlech Weeër solle virun allem déi lokal Vëlosweeër mam nationalen Netz verbannen.

Virfaart fir Cyclisten a Foussgänger. Vill besicht ëffentlech Plazen an Infrastrukture solle mat genuch Vëlosboxen a Stellplazen equipéiert ginn. Ähnlech wéi an der Stad Lëtzebuerg solle méi Gemenge Vëloen oder souguer E-Bikes ubidden, fir datt d’Bierger kuerz Strecken ouni Auto bewältege kënnen. Dëst kann a soll a Kooperatioun mat Nopeschgemenge geschéien.

4. Parkingssituatioun (Rahmenwahlprogramm)

Park-and-Ride-Netz ausbauen. Vill Gemenge leiden ëmmer méi ënnert dem Pendlerverkéier. Fir datt d’Gefierer iwwerhaapt net bis an d’Stied fuere mussen, wëlle mir weider Park-and-Ride-Plaze baussent den Uertschafte bauen, vun deenen aus Busser an d’Stad fueren, mat enger optimaler Ubannung un den ëffentlechen Transport.

Parking résidentiel ausbauen. Mir wëllen d’Parkregelunge laanscht d’Stroossen iwwerpréiwen an upassen, wou et néideg ass. Virun allem a Wunngebidder wëlle mir de Parking résidentiel ausbauen, fir ze verhënneren, datt d’Awunner déi Leeddroend vum Pendlertrafic ginn.

Nei Industrie- an Aktivitéitszone mat genuch Parkingen. Kommunal Aktivitéitszone sinn an der Reegel ronderëm d’Gemengen an entlaaschten esou d’Stad- an Duerfzentre vum Verkéier duerch Pendler a Clienten. Eng Aktivitéitszon ass allerdéngs nëmmen dann efficace, wa genuch Parkplazen do sinn. Dat ass fir eis wichteg beim Plange vun neien Zonen. Industriezone bidden sech och fir nei Park-and-Ride-Plazen un.

Méi Livraisounsplazen. D’DP setzt sech fir speziell Livraisounsplazen op vill befuerene Stroossen an, op deenen de Verkéier dacks duerch Liwwerween behënnert gëtt. Mir wëllen och méi géint d’Zouparke vun Trottoiren a Vëlosweeër maachen.